II Edycja Programu "Uczymy Dzieci Programowa?"

Ogólnopolski Program Uczymy Dzieci Programowa? - edycja II

Organizator programu: EduSense

Koordynatorzy programu: Anna ?wi?, Rafa? Mitkowski

Autor materia?ów edukacyjnych wykorzystywanych w programie: Anna ?wi?

,,Uczymy dzieci programowa?” to program edukacyjny, którego adresatem s? szko?y, przedszkola, biblioteki, centra kultury, o?rodki edukacyjne a tak?e rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Celem programu jest upowszechnianie nauki programowania ju? od najm?odszych lat, wsparcie nauczycieli w procesie nauczania tak aby bez l?ku i obaw mogli w??cza? elementy programowania do zaj?? dydaktycznych niezale?nie od realizowanych aktualnie tre?ci, wplata? programowanie w edukacj? matematyczn?, j?zykow?, spo?eczn?.

Wprowadzenie nauki programowania ju? od pierwszej klasy szko?y podstawowej (optymalnie by?oby wprowadzi? elementy kodowania do zaj?? dydaktycznych w przedszkolu) daje dzieciom szans? na zdobywanie kompetencji przysz?o?ci, odpowiedzialne wprowadzanie w cyfrowy ?wiat, kszta?towanie logicznego, algorytmicznego my?lenia, ale równie? wdra?anie do pracy zespo?owej, tworzenia czego? dla dobra ogó?u ale z poszanowaniem praw jednostki.

Korzy?ci w odniesieniu do:

Dzieci:

Kszta?towanie mi?kkich kompetencji: rozwijanie algorytmicznego my?lenia, zadaniowego podej?cia do stawianych problemów, kreatywno?ci, umiej?tno?ci pracy w zespo?ach, szukania kompromisów, optymalnych rozwi?za?.

Nauczycieli:

Podniesienie kwalifikacji nauczycieli poprzez proponowane im warsztaty stacjonarne i warsztaty online (cykliczne spotkania), udost?pnianie materia?ów metodycznych, oswojenie l?ków zwi?zanych z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii w pracy nauczyciela.

Rodziców:

Wsparcie w ?wiadomym i odpowiedzialnym wprowadzaniu dzieci w cyfrowy ?wiat  (szkolenia online dla rodziców - pa?dziernik i stycze?), materia?y dydaktyczne przygotowane z my?l? o pracy dziecko-rodzic).

Placówek edukacyjnych:

Wzbogacenie bazy placówek o materia?y dydaktyczno - metodyczne, podniesienie rangi placówki, promocja placówki i nauczycieli w ?rodowisku lokalnym.

Pracujemy z wykorzystaniem (do wyboru):

  • Maty do kodowania „Kodowanie na dywanie” lub innej kratownicy
  • Robotów Ozobot,
  • Platformy internetowej ozoblockly.pl, platformy code.org,

O tym pami?tamy/ to jest dla nas wa?ne:

  • realizacja tre?ci wynikaj?cych z podstawy programowej,
  • w??czanie tre?ci programistycznych w zaj?cia dydaktyczne z zakresu ró?nych edukacji,
  • proponowanie aktywno?ci wp?ywaj?cych na wszechstronny rozwój dziecka,
  • p?ynne przej?cie od programowania offline do pracy z wykorzystaniem aplikacji tabletowych i platform internetowych,
  • stopniowanie trudno?ci zaj??,
  • nauka przez zabaw?,
  • ró?ne formy realizacji zaj??: grupowa, zespo?owa, indywidualna

opracowa?a Maria Jolanta Bizub

?ród?o: Edu Sense