100 Rocznica Odzyskania Niepodleg?o?ci

100 Rocznic? Odzyskania Niepodleg?o?ci w naszym przedszkolu poprzedzi?y dwutygodniowe przygotowania. W ka?dej sali zaaran?owany zosta? k?cik patriotyczny, uczyli?my si? ta?ców ludowych, pie?ni patriotycznych, wierszy i na miar? naszych mo?liwo?ci poznawali?my histori? Polski.

Konkursowe zadania poprzedzi?y wspomnienia uroczystej akademii z udzia?em wszystkich dzieci, kombatantów, rodziców i zaproszonych w?adz miasta.

Pierwsze zadanie ?atwo by?o wypowiedzie? s?owami. Narysowa? swoje uczucia do Ojczyzny wcale nie by?o proste. Starszaki podpowiada?y 5-latkom. Puzzle z kodem w taki sposób, aby Ozobot przeje?d?aj?cy obok serduszka zatrzyma? si? na 3 sekundy. Zadanie drugie - ukochane kubki i uk?adanie flagi na b??kitnym tle, da?o przedszkolakom wiele rado?ci. Prezentacja multimedialna pt. "Jak zmienia?y si? granice Polski” i uk?adanie flag krajów s?siaduj?cych. Na zako?czenie kodowanie drogi Ozobotom. W wolnej chwili korzystali?my z wirtualnej maty Edu Sense – wpisuj?c swoje imiona w has?o „Kochamy Polsk?”. Zadanie trzecie i troch? obaw. Czy poradzimy sobie z pytaniami. Zaprosili?my na nasze zaj?cia nauczycieli z naszego przedszkola. Pani Dyrektor zosta?a kapitanem ch?opców a wychowawczyni p. Basia dziewczynek. Ozobot losowa? kategorie i numery pyta?. Przedszkolaki wykaza?y si? du?? wiedz? nt. naszego kraju, literatury, przys?ów a nawet muzyki. Ch?opcy byli niepokonani w kategorii: „Polscy sportowcy”. W czasie zaj?? uczyli?my si? zdrowej rywalizacji, kreatywnej aktywno?ci, szacunku do innych, czekania na swoj? kolej, pracy w zespole.

Maria Jolanta Bizub

GALERIA