Kiermasze ksi??ki

W porozumieniu z Ksi?garni? i Hurtowni? Taniej Ksi??ki z ?ychlina mamy przyjemno?? od kilku lat prowadzi? kiermasz taniej ksi??ki. S? to ksi??ki o ró?norodnej tematyce. Pocz?wszy od kolorowanek i ?amig?ówek, poradników, bajek dla dzieci ,a? po encyklopedie, ba?nie, a tak?e ksi??ki kucharskie.Celem kiermaszu jest promocja ksi??ki w?ród spo?eczno?ci przedszkolnej. Przedszkolaki wraz z rodzicami oraz nauczyciele maj? mo?liwo?? nabycia pozycji ksi??kowych po cenach hurtowych. W czasach, kiedy zainteresowanie czytelnictwem jest niewielkie, taki kiermasz jest okazj? do bezpo?redniego kontaktu z ksi??k?. Kiermasz od kilku lat cieszy si? du?ym zainteresowaniem w?ród dzieci, rodziców i nauczycieli naszego przedszkola. Wiele pozycji znalaz?o nabywców, przez co mo?na s?dzi?, i? cel naszej akcji jest realizowany.

Beata Kurda i Monika ?ochowska

GALERIA czerwiec 2013

GALERIA grudzie? 2013

GALERIA pa?dziernik 2014

GALERIA  marzec 2015

GALERIA pa?dziernik 2015

GALERIA grudzie? 2016