Kubusiowi przyjaciele Natury

Kubusiowi Przyjaciele Natury to program  ekologiczny, który od kilku lat realizuje nasze przedszkole. Jest to jeden z najwi?kszych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli.  Celem programu jest zach?canie dzieci do dbania o ?rodowisko naturalne. G?ównym zadaniem ma?ych uczestników jest przygotowanie szeregu projektów ekologicznych np.: uprawianie ogródków, organizowanie wycieczek i zaj?? ekologicznych, akcji, konkursów plastycznych. Bohaterem materia?u programu jest Mi? Kubu?, który pokazuje dzieciom pi?kno natury i uczy jak j? chroni?. Wraz z Kubusiem dzieci maj? okazj? przenie?? si? w ?wiat wyobra?ni. Prze?ywaj?c ró?ne przygody poznaj? ro?liny i zwierz?ta, ucz? si? szacunku i ekologicznych zachowa?, jak segregowa? ?mieci jak oszcz?dza? wod?, jak zdrowo si? od?ywia?  jedz?c 5 porcji warzyw codziennie. Bior?c udzia? w konkursach przedszkola maj? szans? na wyj?tkowe wygrane.