Mamo, tato wol? wod?

Jest to jeden z programów z których korzystamy w naszym przedszkolu. Opracowany jest na podstawie kampanii edukacyjnej na rzecz zdrowia. Picie wody oraz u?wiadamianie konieczno?ci jej spo?ywania jest podstawowym celem tego programu. W ramach akcji autorzy programu promuj? zdrowy tryb ?ycia a tak?e k?ad? szczególny nacisk na prawid?owe od?ywianie i aktywno?? fizyczn?. Poznanie zagadnie? zdrowego trybu ?ycia zach?ca dzieci do dbania o siebie jak te? utrwala zachowania prozdrowotne i proekologiczne w?ród przedszkolaków.. Proponowany program kierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym. Kampania „Mamo tato wol? wod?”. obj?ta jest patronatem przez Instytut ?ywno?ci i ?ywienia oraz Instytut Matki i Dziecka. Realizuj?c ten program u?wiadamiamy dzieciom co to jest woda i sk?d pochodzi. Zapoznajemy tak?e dzieci z takimi zagadnieniami jak: jakie woda ma znaczenie dla ludzi i zwierz?t, zastosowanie wody w ?yciu codziennym a tak?e konieczno?? oszcz?dzania wody w naturalnym ?rodowisku dzieci. Poprzez realizacje tego programu wyrabiamy w dzieciach nawyk picia wody jako ?ród?a ?ycia jak te? zach?camy do oszcz?dzania wody w ?yciu codziennym i dbania o w?asne ?rodowisko dzieci i doros?ych.

Koordynatorem kolejnej edycji programu w roku szk. 2014/15 jest Gra?yna Wasilewska

GALERIA rok szk. 2015/16

https://www.wolewode.pl/dla-przedszkoli/przedszkole,3638,publiczne-przedszkole-n1-zielony-dinek.html