Misja velvetki

"Misja Velvetki"  - to ogólnopolski program edukacyjny kszta?tuj?cy nawyki higieniczne  w?ród dzieci w wieku 3-6 lat. Program jest adresowany nie tylko do dzieci, ale równie? do ich rodziców oraz nauczycieli.

Nasze przedszkole bra?o udzia? w kampanii edukacyjnej Misja Vevletki oraz w konkursie ,,Imiona dla Velvetek organizowanej przez Kids'Lab Instytut Kreatywnej Edukacji". Kampania Misja Velvetki mia?a na celu kszta?towanie prawid?owych postaw i nawyków higienicznych w?ród dzieci oraz podnios?a poziom wiedzy dzieci na temat higieny, a tak?e w zakresie przyczyn i profilaktyki zachorowa? na choroby zaka?ne.

Mi?o nam poinformowa?, ?e w konkursie ,,Imiona dla Velvetek", który zosta? zorganizowany w ramach w/w kampanii edukacyjnej, przedszkole nasze otrzyma?o nagrod? w postaci zestawu edukacyjnego II edycji programu ,,Misja Velvetki".