"Nie migaj si?, zacznij miga?"

Szkolenie dot. niedos?uchu w spo?ecze?stwie

„Nie migaj si?, zacznij miga?”

13 kwietnia 2016r. odby?o si? w naszym przedszkolu szkolenie dotyczace niedos?uchu i g?uchoty w spo?ecze?stwie. Prowadzi?a je dla nas przedstwicielka Fundacji KSK Ma?gorzata Silny pedagog, dziennikarka, a tak?e trener umiej?tno?ci psychospo?ecznych i nauczycuiel akademicki UW i WSP ZNP wg projektu „Nie migaj si?, zacznij miga?”.

Okaza?o si?, ?e w naszym kraju jest ponad 3 mln osób z zaburzeniami funkcji s?uchowych, które napotykaj? bariery komunikacyjne na ka?dym kroku: w sklepie, bankach urz?dach, nawet placówkach edukacyjnych. Warsztaty pokaza?y nam, ?e nie warto si? ba? kontaktu, bo w wielu sytuacjach komunikacyjnych wystarczy tylko ch?? i par? prostych gestów naturalnych. Po tym szkoleniu zda?ysmy sobie spraw? jak wiele stereotypów dotyczacych g?uchuch powielamy i ile nieporozumie? one tworz? oraz jak wa?ne jest uczenie otwarto?ci i akceptacji od najm?osdszych lat.

Dzi?ki ?wietnej prowadz?cej w ?atwy sposób poszerzy?y?my swoj? wiedz? dotyczac? przyczyn niedos?uchu, konsekwencji nieprawid?owej piel?gnacji przez rodziców, a tak?e zwrócono nasz? uwag? na zachowania u dzieci, które mog? swiadczy? o zaburzeniach s?uchu. Wzbogacono nasz warsztat pracy o nowe gry i zabawy, u?atwiaj?ce pos?ugiwanie si? mimik? oraz gestem, a tak?e materia?y pomocnicze do nauki alfabetu migowego.

Szkolenie up?yn??o w famtastycznej atmosferze, zanim sie obejrza?y?my ko?czy?o si? ju?. Otworzy?o nam oczy na niedostzregane do tej pory zagadnienia, a tak?e zainspirowa?o do nowych dzia??a? wraz z naszymi podopiecznymi.

Anita Cyburska

GALERIA