Obchodzimy typowe i nietypowe ?wi?ta w naszym przedszkolu

Kalendarz obfituje w ogromn? liczb? nietypowych ?wi?t. Praktycznie do ka?dego dnia w kalendarzu przypisane jest jakie? ?wi?to. W naszym przedszkolu mamy wiele okazji do ?wi?towania. W?ród typowych ?wi?t, które obchodzimy w placówce s?  ?wi?ta  patriotyczne (Dzie? Niepodleg?o?ci), ?wi?ta zwi?zane z tradycjami rodzinnymi (Dzie? Babci i Dziadka, Dzie? Mamy i Taty, Dzie? Dziecka) czy te? przyrodnicze (zwi?zane z porami roku). Obchodzimy równie?  Dzie? Praw Dziecka, Dzie? Przedszkolaka, Walentynki, Andrzejki, Miko?ajki).  W tym roku w??czyli?my kalendarz ?wiat nietypowych.

Dzie? Kubusia Puchatka czy Dzie? Pluszowego Misia, to okazja do poznania historii powstania tego ?wi?ta, wdra?anie do uwa?nego s?uchania czytanego tekstu. To równie? umo?liwienie dzieciom prze?ywania uroczysto?ci przedszkolnej. Aktywne w??czanie przedszkolaków do przygotowania i uatrakcyjniania wspólnego ?wi?towania. Obchodzimy tak?e Dzie? Postaci z Bajek, Dzie? Poezji czy Mi?dzynarodowy Dzie? Ksi??ki dla Dzieci. Celem obchodów tych ?wi?t  jest promocja pisania, czytania, publikowania i nauczania poezji. W ten dzie? organizowane s? na ca?ym ?wiecie festiwale, konferencje, konkursy po?wi?cone upowszechnianiu i popularyzacji poezji. 20 listopada obchodzimy Mi?dzynarodowy Dzie? Praw Dziecka. W tym dniu podsumowujemy wiedz? dzieci na temat znajomo?ci praw dziecka, kszta?tujemy u przedszkolaków  ?wiadomo?? posiadania w?asnych praw, budzimy i wyzwalamy spontaniczn? rado?? poprzez zabaw?. W?ród obchodzonych ?wi?t znalaz?y si? i te dedykowane zwierz?tom: Dzie? Kota czy te? Dzie? Kundelka. Obchodz?c te ?wi?ta  rozwijamy empati? w?ród maluchów, uwra?liwiamy na potrzeby wszystkich zwierz?t. Przekazujemy informacje na temat w?a?ciwej opieki nad zwierz?tami, wyrabiamy szacunek do nich. Obchodzimy równie? Dzie? Wody, Czekolady czy Pizzy. Dzieci poznaj? rol? wody jako niezb?dnego sk?adnika ?ycia ludzi, ro?lin i zwierz?t, poszerzaj? wiedz?, poznaj? po??dane postawy dotycz?ce wiedzy o zdrowym stylu ?ycia. Obchodzenie Dnia U?miechu i Dnia Marzyciela to wyzwalanie w przedszkolakach pozytywnych uczu?, my?lenia, wzmacniania poczucia w?asnej warto?ci. Eliminowanie stresu, napi?cia oraz niepo??danych zachowa?. Otwieranie przed dzieckiem nowych mo?liwo?ci wyrazu i opanowania stanów uczuciowych poprzez kreatywne ?wiczenia, ?miech i zabaw?. Wychowanie m?drych, weso?ych i szcz??liwych ludzi, odpornych na stres, przygotowanych do ?ycia w spo?ecze?stwie.

W czasie wszystkich zaj?? stwarzamy sytuacje sprzyjaj?ce aktywizowaniu my?lenia,  rozwijamy aktywno?? twórcz? dzieci: j?zykow?, ruchow?, plastyczn? i muzyczn?. Pobudzamy wyobra?ni? dzieci poprzez dzia?ania o charakterze intelektualno-emocjonalnym.

Maria Jolanta Bizub

18 stycznia – Dzie? Kubusia Puchatka  (czytaj dalej - 2015); 2016

21-22 stycznia – Dzie? Babci i Dziadka (czytaj dalej 2015); 2016; 2017;

 

14 lutego – Walentynki – Mi?dzynarodowy Dzie? Zakochanych (czytaj dalej 2015);                                                           

17 lutego – ?wiatowy Dzie? Kota (czytaj dalej 2015);  2016;

 

 15 marca – Dzie? poezji (czytaj dalej 2015);

 21 marca – Pierwszy Dzie? Wiosny (czytaj dalej 2015);  2016;

 22 marzec - ?wiatowy Dzie? Wody (czytaj dalej 2015);  2016;

27 marzec - ?wiatowy Dzie? Teatru 2016;

 

  2 kwietnia – Mi?dzynarodowy Dzie? Ksi??ki dla Dzieci (czytaj dalej 2015);                                                                 

12 kwietnia - Dzie? Czekolady (czytaj dalej 2015);

22 kwietnia - Dzie? Ziemi (czytaj dalej 2015);  2016;

29 kwietnia - Mi?dzynarodowy Dzie? Ta?ca (czytaj dalej 2015);  2016;

 

15 maja – Dzie? Niezapominajki (czytaj dalej 2015);

24 maja – Dzie? Matki 2016;

 

  1 czerwca – Mi?dzynarodowy Dzie? Dziecka (czytaj dalej 2015); 2015; 2015; 2016;

21 czerwca – Pocz?tek Lata

23 czerwca – Dzie? Ojca 2016;

 

  5 wrze?nia – Dzie? Postaci z Bajek

19 wrze?nia – Dzie? Przedszkolaka (czytaj dalej 2014); 2015:  2016;

23 wrze?nia – Pocz?tek Astronomicznej Jesieni 2016;

 

14 pa?dziernika – Dzie? Nauczyciela – Pasowanie na przedszkolaka (czytaj dalej 2014)  2015; 2016;                                

25 pa?dziernika - Dzie? Kundelka (czytaj dalej 2015);  2016;

 

20 listopada - Dzie? Praw Dziecka (czytaj dalej 2014)2015;  2016;

22 listopada – Dzie? Kredki

25 listopada - Dzie? Pluszowego Misia (czytaj dalej 2014)2015;  2016;

30 listopada – Andrzejki 2015;

 

  6 grudnia – Miko?ajki  (czytaj dalej 2014);  2015;  2016;

15-20 grudnia - Spotkanie z Miko?ajem 2013;  2014;  2015;  2016;                                                              

22 grudnia – Pocz?tek Astronomicznej Zimy