Ogólnopolski Projekt "Kreatywny Przedszkolak"

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY KREATYWNY PRZEDSZKOLAK - I EDYCJA

Cel:

 • g?ównym celem niniejszego projektu to kreatywne i twórcze dzia?ania nauczycieli z przedszkolakami oraz uruchamianie twórczo?ci dzieci, by potrafi?y zrobi? „co? z niczego”;
 • istotne jest aby nauczyciel prowadz?cy zaj?cia w ramach projektu, pokazywa? dzieciom, i? mo?na tworzy? pi?kne dzie?a niekoniecznie kupuj?c gotowe produkty;
 • doskonalenie umiej?tno?ci: planowania pracy, logicznego my?lenia, doskonalenia motoryki ma?ej, obowi?zkowo?ci (gdy? cz??? materia?ów dzieci przynosz? z domu), koncentracji i skupienia, wspó?pracy, porz?dkowania swojego miejsca pracy;
 • Integracja grona nauczycieli oraz wspólna inspiracja.

”Kreatywne dzia?ania z darami natury”

Segregowanie darów natury; wykorzystanie naturalnych li?ci w tworzeniu bukietów i stemplowaniu g?bk?;  ??czenie darów natury z Darami freblowskimi, uk?adanie mandali z darów natury i freblowskich;

Cele przeprowadzonych zaj??;

 • rozwijanie aktywno?ci poznawczej dziecka;
 • zapoznanie z popularnymi gatunkami drzew, li?ci i owoców z parku i z sadu;
 • utrwalenie wiadomo?ci o aktualnej porze roku – jesieni;
 • kszta?towanie poszanowania dla przyrody i uwra?liwianie na jej pi?kno;
 • wzbogacanie s?ownictwa;
 • nazywanie drzew oraz ich owoców;
 • zabawy z wykorzystaniem materia?u przyrodniczego (wykonanie pracy plastycznej; ??czenie materia?ów przyrodniczych z innymi);
 • grupowanie materia?u przyrodniczego – szukanie cech wspólnych;
 • rozwijanie wyobra?ni oraz twórczej aktywno?ci dziecka.

Harmonogram

Pa?dziernik – kreatywne dzia?ania z Darami Jesieni, temat pracy dowolny

Listopad -  Polska – wykonanie pracy z wykorzystaniem techniki kola?u z ró?nych ?cinków materia?ów – UWAGA KONKURS

Grudzie? – tekturowa ozdoba choinkowa

Stycze? –  prezent dla Babci i Dziadka, praca z wykorzystaniem styropianu

Luty –Pejza? zimowy, praca z wykorzystaniem papieru toaletowego

Marzec – Wiosna, praca z wykorzystaniem butelek plastikowych

Kwiecie? – Wielkanocne ozdoby , praca z wykorzystaniem wyt?oczek po jajkach

Maj – Prezent dla mamy i taty, praca z wykorzystaniem gazet

Wszystkie prace zosta?y tak zaplanowane, ?eby mo?na by?o je wykorzysta? w codziennym ?yciu przedszkola i pokazywa?y twórcz? oraz kreatywn? stron?  pracy nauczycieli.

Maria Jolanta Bizub

na podstawie „Edu Fejkel”