Program antynikotynowy

„CZYSTE POWIETRZE WOKÓ? NAS” – PROGRAM PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYNIKOTYNOWEJ

Program edukacji antynikotynowej dla dzieci przedszkolnych przeznaczony jest dla najstarszej grupy wiekowej 5-cio i 6-ciolatków. Jest dostosowany do mo?liwo?ci rozwojowych i intelektualnych dzieci w wieku przedszkolnym. Umo?liwia wykszta?cenie u dzieci ?wiadomej umiej?tno?ci radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby pal? przy nich papierosy. Pilota? programu odby? si? w naszym przedszkolu w 1997r. Prowadzony by? przez Pani? Dyrektor Gra?yn? ?wie?ak. Za?o?enia programu prezentowane by?y na wielu konferencjach Instytutu Matki i Dziecka oraz na mi?dzynarodowej konferencji w Chinach. W ramach wspó?pracy z IMiD w 2002r. zosta? zrealizowany przez telewizj? POLSAT program „Klinika zdrowego cz?owieka” z udzia?em naszych sze?ciolatków, prezentuj?ce zaj?cia z programu antynikotynowego. Podczas obchodów 35-lecia przedszkola 31.05. 2003r. zosta?o nadane imi? bohatera programu „Zielony Dinek. Na uroczysto?? nadania imienia przyby? jeden z autorów programu prof. J. Szymborski, przedstawiciele IMiD, pani M. K?tna, która podkre?li?a jak wa?n? rol? pe?ni program antynikotynowy w realizacji prawa dziecka do ochrony zdrowia i ?ycia w czystym ?rodowisku. Od drugiego z autorów prof. W. Zato?skiego otrzymali?my list gratulacyjny. Swoj? wiedz? i do?wiadczeniami dzielili?my si? z nauczycielami przedszkoli i szkó? powiatu wo?omi?skiego. Program jest te? propagowany przez Pa?stwow? Inspekcj? Sanitarn?.  Program realizowany jest w naszym przedszkolu, co roku (luty-marzec). Rozpoczynamy go wycieczk? w poszukiwaniu dymów. Zaj?cia wype?nione s? zabaw?. Dzieci bardzo ch?tnie uczestnicz? w zaj?ciach i wykazuj? wysoki poziom wiedzy na temat palenia tytoniu i jego skutków. Zabawy tematyczne i ruchowe inspiruj? wyobra?ni? dzieci, czego efektem s? prace plastyczne. W wyniku zaj?? dzieci systematyzuj? swoj? wiedz? na temat dymu tytoniowego i wiedz?, w jaki sposób mo?na i trzeba zachowa? si?, gdy nara?ane s? na wdychanie dymu z papierosa. Przy realizacji programu uzyskujemy zgod? rodziców na udzia? dziecka w programie. Rozprowadzane s? ulotki informuj?ce o szkodliwo?ci czynnego i biernego palenia. Program monitorowany jest te? przez SANEPID w Wo?ominie. Nasze najstarsze przedszkolaki, co roku bior? udzia? w Festiwalu Piosenki o Zdrowiu organizowanym w?a?nie przez SANEPID.

GALERIA

GALERIA