Program CHRONIMY DZIECI

CHRONIMY DZIECI

to program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest

Fundacja Dzieci Niczyje.

Program adresowany jest do żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizacji pozarządowych i innych instytucji, działających na rzecz dzieci. Jest to pierwszy program w Polsce, promujący bezpieczne organizacje i odpowiadający na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdrażania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.

Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem.

Ideą programu jest przyznawanie certyfikatu „Chronimy Dzieci" placówkom, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferują wysoką jakość programów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Fundacja Dzieci Niczyje, oprócz promowania wdrażania standardów, zapewnia również ofertę edukacyjno-szkoleniową, w celu podniesienia kompetencji personelu, rodziców i opiekunów w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Realizacja programu uwzględnia również dostarczenie dzieciom wiedzy na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.

Realizacja programu Chronimy Dzieci przez placówkę oznacza, m.in. że:

·         placówka posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka

·         placówka chroni dane osobowe i wizerunek dziecka

·         placówka dba o bezpieczny dostęp dzieci do internetu

·         placówka posiada ustalone i spisane relacje na linii dziecko-pracownik personelu

·         pracownicy placówki są sprawdzani pod kątem niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego

·         pracownicy są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować

·         placówka oferuje dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

 

Program Chronimy Dzieci realizowany jest w ramach Rządowego programu na lata

2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła" - zadanie publiczne "Bezpieczna i przyjazna szkoła - ocena szkół i placówek systemu oświaty realizujących politykę ochrony dzieci przed agresją i przemocą". 

Maria Jolanta Bizub

GALERIA