Program CHRONIMY DZIECI

CHRONIMY DZIECI

to program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest

Fundacja Dzieci Niczyje.

Program adresowany jest do ??obków, przedszkoli, szkó? podstawowych, gimnazjów, placówek opieku?czo-wychowawczych, organizacji pozarz?dowych i innych instytucji, dzia?aj?cych na rzecz dzieci. Jest to pierwszy program w Polsce, promuj?cy bezpieczne organizacje i odpowiadaj?cy na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdra?ania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.

Celem programu jest zapobieganie i przeciwdzia?anie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem.

Ide? programu jest przyznawanie certyfikatu „Chronimy Dzieci" placówkom, które spe?niaj? wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferuj? wysok? jako?? programów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Fundacja Dzieci Niczyje, oprócz promowania wdra?ania standardów, zapewnia równie? ofert? edukacyjno-szkoleniow?, w celu podniesienia kompetencji personelu, rodziców i opiekunów w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Realizacja programu uwzgl?dnia równie? dostarczenie dzieciom wiedzy na temat unikania zagro?e? oraz mo?liwo?ci uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach ?yciowych.

Realizacja programu Chronimy Dzieci przez placówk? oznacza, m.in. ?e:

·         placówka posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka

·         placówka chroni dane osobowe i wizerunek dziecka

·         placówka dba o bezpieczny dost?p dzieci do internetu

·         placówka posiada ustalone i spisane relacje na linii dziecko-pracownik personelu

·         pracownicy placówki s? sprawdzani pod k?tem niekaralno?ci za przest?pstwa z u?yciem przemocy na szkod? ma?oletniego

·         pracownicy s? przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedz? jak na nie reagowa?

·         placówka oferuje dzieciom i rodzicom edukacj? na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

 

Program Chronimy Dzieci realizowany jest w ramach Rz?dowego programu na lata

2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szko?a" - zadanie publiczne "Bezpieczna i przyjazna szko?a - ocena szkó? i placówek systemu o?wiaty realizuj?cych polityk? ochrony dzieci przed agresj? i przemoc?". 

Maria Jolanta Bizub

GALERIA