Program Edukacyjny "5 porcji warzyw, owoców lub soku "

Nasze przedszkole bierze udzia? w Programie Edukacyjnym ”5 porcji warzyw, owoców lub soku „ 

Kampania „5 porcji warzyw, owoców lub soku” to projekt informacyjno-promocyjny o charakterze prospo?ecznym.  Skierowana jest do dzieci, ale anga?uje równie? ich rodziców, nauczycieli oraz lekarzy.G?ównym jej celem jest propagowanie w?a?ciwego stylu ?ycia, na który sk?ada si? przede wszystkim prawid?owa, zbilansowana dieta, bogata w odpowiednie porcje owoców, warzyw lub soku. Wa?nym aspektem kampanii jest zwi?kszenie ?wiadomo?ci w?ród dzieci i doros?ych na temat potrzeby spo?ywania warzyw, owoców i soków oraz edukacja w zakresie g?ównych jej idei. Inicjatorem kampanii jest Stowarzyszenie „Krajowa Unia Producentów Soków” (KUPS). Projekt finansowany jest ze ?rodków Unii Europejskiej i Rzeczpospolitej Polskiej oraz z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw, administrowanego przez Agencj? Rynku Rolnego.

W diecie ka?dego dziecka niezb?dne s? owoce i warzywa.

Ka?dego dnia organizm dziecka sprosta? musi wzmo?onemu wysi?kowi, zarówno umys?owemu jak i fizycznemu. Dlatego nale?y pami?ta?, by dieta naszych podopiecznych by?a pe?na warzyw, owoców i soków. Pomagaj? one zaspokaja? zapotrzebowanie organizmu na naturalne witaminy, sk?adniki mineralne i energi?.  Eksperci zwi?zani z organizacjami zdrowia: Organizacj? Narodów Zjednoczonych do spraw Wy?ywienia i Rolnictwa (FAO) oraz ?wiatow? Organizacj? Zdrowia (WHO), zalecaj? spo?ywanie minimum 400-500 g warzyw i owoców ka?dego dnia. Zawarte w nich witaminy wzmacniaj? odporno?? organizmu oraz s? potrzebne do prawid?owej pracy mózgu - procesów uczenia si?, zapami?tywania, koncentracji i uwagi, jak równie? uczestnicz? w procesie uwalniania energii zawartej w po?ywieniu.

Nale?y spo?ywa? co najmniej 5 porcji warzyw i owoców w ci?gu dnia.

Poniewa? organizm cz?owieka nie potrafi samodzielnie wytwarza? i magazynowa? wi?kszo?ci witamin, sami musimy zadba? o ich regularne dostarczanie, co najmniej 5 razy w ci?gu dnia. Jest to niezb?dne minimum w codziennej trosce o zdrowie. Jedna porcja to ?redniej wielko?ci owoc, warzywo (b?d? kilka mniejszych) lub sok (kartonik o poj. 200ml). Zatem jab?ko, marchewka, 3-4 ?liwki, gar?? jagód lub np.: ma?y kartonik soku pomara?czowego, czy szklanka soku przecierowego marchwiowo-owocowego to 5 przyk?adowych porcji. Warto zadba?, by ka?da porcja by?a inna - dzi?ki du?ej ró?norodno?ci spo?ywanych warzyw i owoców mamy pewno??, ?e organizm otrzymuje pe?n? gam? oferowanych przez nie, niezb?dnych nam sk?adników pokarmowych.

W naszym przedszkolu 20.04.2015r rozpocz?li?my cykl zaj?? dotycz?cych zdrowego ?ywienia. U?wiadamiamy dzieciom znaczenie konieczno?ci spo?ywania 5 porcji owoców, warzyw i soków dziennie. W czasie zaj?? dzieci poznaj? cechy owoców, warzyw i soków: kolor, kszta?t, smak, zapach. Jednym z elementów naszych dzia?a? jest uczestnictwo w programie ARR  „Jedzmy jab?ka”. Nasze przedszkole ( od 23.04.2015r) b?dzie otrzymywa?o co tydzie? jab?ka od dostawców zarejestrowanych w ARR. Wszyscy ch?tni rodzice otrzymaj? bezp?atnie owoce – oko?o 10kg. Zach?camy do udzia?u w programie i ?yczymy smacznego.

Gra?yna Wasilewska

WYCIECZKA

W PRZEDSZKOLU

JAB?USZKO RUMIANE