Program edukacyjny " Zdrowo jemy...."

Program edukacyjny " Zdrowo jemy, zdrowo ro?niemy "

Nasze przedszkole przyst?pi?o do programu, który ma na celu dzia?ania wspieraj?ce budowanie zdrowej diety najm?odszych.  „Zdrowo jemy, zdrowo ro?niemy” to jedyny program skierowany do placówek, które w sposób szczególny troszcz? si? o zdrowe ?ywienie dzieci. Chcemy, aby nasze przedszkole mog?o zaoferowa? swoim podopiecznym zbilansowan? diet? spe?niaj?c? najnowsze zalecenia oraz normy ?ywieniowe. Pracownicy naszego przedszkola bior? udzia? w cyklu szkole?, maj?cych na celu wspieranie w zakresie najnowszych doniesie? z dziedziny ?ywienia dzieci. Przedszkole otrzymuje pomoc w kszta?towaniu prawid?owych nawyków ?ywieniowych dzieci, dietetycy dokonaj? oceny jad?ospisów dekadowych oraz przygotuj? indywidualne wskazówki i propozycje u?atwiaj?ce dostosowanie si? do zalece? ?ywieniowych dla najm?odszych.

" Zdrowo jemy, zdrowo ro?niemy" - program ten wspiera budowanie zdrowych nawyków ?ywieniowych, dostarcza najnowszej wiedzy z zakresu ?ywienia dzieci.

Dlaczego warto przyst?pi? do programu?

Uk?adaj?c zbilansowan? diet? zmniejszamy ryzyko nadwagi dziecka – zarówno teraz, jak i w doros?ym ?yciu. Dostarczaj?c dziecku wraz z pokarmem odpowiednich proporcji witamin i sk?adników mineralnych, dbamy o prawid?owy rozwój ko?ci i z?bów oraz chronimy u niego wci?? rozwijaj?ce si? nerki przed nadmiernym obci??eniem. Dostosowuj?c jad?ospis dzieci?cy do specy?cznych dla ka?dego etapu ?ycia dziecka potrzeb ?ywieniowych, zapewniamy mu najlepsze warunki do rozwoju.

Prawid?owe zwyczaje ?ywieniowe najm?odszych zmniejszaj? ryzyko wyst?pienia chorób dietozale?nych, których koszty b?dzie ponosi?o ca?e spo?ecze?stwo.

                                       Zdrowo jemy, zdrowo ro?niemy?                                                                                               

 Barbara Kurek

Gra?yna Wasilewska

 

Cykl szkole? personelu Publicznego Przedszkola nr 1 ZIELONY DINEK w Z?bkach  - wg. projektu "Zdrowo jemy, zdrowo ?yjemy" - "Zasady zdrowego ?ywienia":

1) 02.12.2015r Ogólne zasady zdrowego ?ywienia dzieci

2) 03.03.2016r Cukier w diecie - s?odzimy czy nie s?odzimy?

3) 17.03.2016r Sól w diecie. Soli do woli.

4) 07.04.2016r Niejadek czy neofobia?

5) 07.04.2016r Zach?ca? czy nie? Kto podejmuje decyzje? Granice wyboru dziecka. 

6) 05.05.2016r Co robi?, kiedy za du?o je? Oty?o?? .