Program profilaktyki chorób odkleszczowych

W grupie dzieci 5-letnich i 6-letnich zrealizowano Program profilaktyki chorób odkleszczowych " Chro? si? przed kleszczami wszystkimi sposobami ". Tematem przeprowadzonych zaj?? by?y " Kleszcze- niebezpiecznie blisko ". Celem takich zaj?? jest kszta?towanie postaw warunkuj?cych rozumne zachowanie si? w sytuacji zagro?enia. Dzi?ki realizacji programu przedszkolak poznaje metody zabezpieczenia przed wczepieniem si? kleszcza w cia?o cz?owieka, poznaje miejsca na ciele cz?owieka najbardziej nara?one na ugryzienie, przedszkolak poznaje podstawowe zasady post?powania po ugryzieniu przez kleszcza. Na zaj?ciach dzieci pracowa?y z ?amig?ówk?-kolorowank? " Po??cz cyferki"- przedstawiaj?c? po po??czeniu liczb obrazek kleszcza oraz kolorowanki zwi?zane z realizowanym tematem .

GALERIA