Projekt "Ma?y mi? w swiecie wielkiej literatury"

Mi?dzynarodowy Projekt Edukacyjny:
„MA?Y MI? W ?WIECIE WIELKIEJ LITERATURY”

Celem g?ównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa we wspó?pracy ze ??obkami, przedszkolami, szko?ami podstawowymi, szko?ami specjalnymi, szkolnymi ?wietlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w ca?ej Polsce i za granic?. 
Cele szczegó?owe: 
a) zach?canie doros?ych do g?o?nego czytania dzieciom – u?wiadomienie roli czytania w ?yciu dziecka, wyrabianie w?a?ciwych nawyków czytelniczych, 
b) tworzenie warunków do ró?norodnej aktywno?ci dzieci w toku realizacji zada? stawianych przez nauczyciela, 
c) wprowadzenie dziecka w ?wiat literatury 
d) budzenie zaciekawienia ksi??k? przez zabawy, piosenki, twórczo?? plastyczn?, 
e) przekazywanie za po?rednictwem literatury warto?ci moralnych, 
f) kszta?cenie u dzieci umiej?tno?ci s?uchania tekstu czytanego, 
g) rozwijanie samodzielno?ci, kreatywno?ci i innowacyjno?ci dzieci, 
h) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli, 
i) kszta?towanie postaw patriotycznych dzieci, 
j) w??czenie w ?ycie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli ?rodowiska lokalnego, 
k) promocja przedszkola, 
l) rozwijanie wspó?pracy mi?dzy nauczycielami przedszkoli bior?cych udzia?. 

Mi? z naszego przedszkola (w ka?dej grupie wiekowej inny); odwiedzi wszystkie przedszkolaki w ich domach. Pozna dzieci, ich rodziców i rodze?stwo. Zostanie wyposa?ony w dzienniczek, w którym rodzice wpisz? tytu? utworu, który zosta? przeczytany, a dzieci wykonaj? pami?tkowy rysunek lub odrysuj? swoj? r?czk?. Podró? swoj? zako?czy gdy odwiedzi ju? wszystkie dzieci, pozna ksi??eczki i bajeczki czytane mu przez Rodziców i innych go?ci zapraszanych do przedszkola.
Projekt jest zgodny z podstaw? programow? wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki o?wiatowej pa?stwa na rok szkolny 2018/2019 

W ramach projektu „Ma?y Mi? w ?wiecie Wielkiej Literatury” dzieci z naszego przedszkola b?d? bra?y udzia? w nast?puj?cych modu?ach:
a) Ma?y Mi? – czytaj?ce Przedszkolaki tzw. wersja przedszkolna 
b) Ma?y Mi? uczy samodzielno?ci 
c) 100-lecie niepodleg?o?ci. Poka? rado?? Przedszkolaku 
d) Kulinarne warsztaty z Ma?ym Misiem 
e) Ma?y Mi? i Dzie? Bezpiecznego Internetu 
f) Kuferek Kreatywno?ci Ma?ego Misia 
g) Misiowe aktywno?ci sportowe 

Wszystkie modu?y opieraj? si? na postaci Ma?ego Misia – pe?ni?cego rol? przewodnika po ?wiecie literatury oraz na propagowaniu czytelnictwa.

 Organizatorem projektu w roku szkolnym 2018/2019 jest Grupa MAC S.A. (w?a?ciciel marek MAC Edukacja, MAC Technologie i MAC Dydaktyka), z siedzib? w Kielcach, przy ulicy Witosa 76 przy wspó?pracy z CEBP 24.12 Sp. z o.o. wydawc? miesi?cznika Bli?ej Przedszkola. Autorem projektu jest Aneta Konefa?, dyrektor Przedszkola w Kolbuszowej.

Maria Jolanta Bizub