Udzia? w projekcie "Czekaj?c na ?wi?ta, uczymy dzieci programowa?".

„CZEKAJ?C NA ?WI?TA, UCZYMY DZIECI PROGRAMOWA?"

Kodowanie i programowanie w grupie Pszczó?ek rozpocz??o si? wraz z projektem "Czekaj?c na ?wi?ta, uczymy dzieci programowa?". Wielu rodziców ma w?tpliwo?ci, co do tego, kiedy nale?y zacz??. Wi?kszo?? uwa?a, ?e kiedy przyjdzie odpowiedni czas, zajmie si? tym szko?a. Panuje te? przekonanie, ?e jest to zaj?cie dla doros?ych, starszej m?odzie?y, ale absolutnie nie dla dzieci, które sobie nie poradz? z tak trudnym zagadnieniem. Na szcz??cie wcale tak nie jest. Dzieci mog? programowa?, ogromnie im to s?u?y, w dodatku programowanie jest dla nich fantastyczn? zabaw?. Okazuje si?, ?e im m?odsza pociecha, tym szybciej przyswaja wiedz?.

Podstaw? programowania jest wspó?praca, poniewa? zaj?cia cz?sto prowadzone s? w zespo?ach a to z kolei pozytywnie wp?ywa na kompetencje spo?eczne, umiej?tno?? komunikacji, szukania kompromisów, czekania na swoj? kolej. Nauka programowania rozwija logiczne my?lenie, kszta?tuje kompetencje matematyczne, uczy szukania ró?nych rozwi?za?. Przy kodowaniu jest wi?cej pracy zespo?owej a mniej rywalizacji.

W naszej grupie cz?sto „kod” podawany by? za pomoc? instrukcji s?ownej (dyktanda matematyczno-graficzne) i na podstawie tylko przekazu s?ownego przedszkolaki odtwarza?y rysunek. Wymaga?o to od nich skupienia, uwagi, zrozumienia jak wa?na jest komunikacja. 

W czasie trwania projektu uda?o nam si? wykona? 24 zadania. Dla pocz?tkuj?cych by?o to nie lada wyzwanie ale dali?my rad?. W ci?gu tych trzech tygodni uk?adali?my ?wi?teczne sudoku, zamieniali?my si? w roboty z „kalibrowanymi” g?ówkami, uk?adali?my ?limakowe domino z warunkami, rozkodowali?my kilka ?wi?tecznych obrazków, wpisywali?my kody dla ozobota, uk?adali?my skrypt mycia z?bów, pracowali?my tak?e na komputerach w S.P. 3 w Z?bkach, tworzyli?my kody z zachowaniem warunku, bawili?my si? w terenowych tropicieli – gdzie musieli?my rozkodowa? drog? do prezentów. W wielu zadaniach wykorzystywali?my freblowskie klocki i kratownice. Nasza choineczka, po zdj?ciu 24 niebieskich bombek jest urocza - bo kolorowa. Koniec ?wi?tecznego projektu ale nie koniec naszej przygody z kodowaniem.

Maria Jolanta Bizub

https://zielonydinek.zabki.pl/galeria/nasze-inicjatywy/udzial-w-projekci...

https://zielonydinek.zabki.pl/dla-rodzicow/ciekawe-artykuly-dla-rodzicow...