Udzia? w Projekcie "Pi?kna nasza Polska ca?a"

Mi?dzynarodowy Projekt Edukacyjny „PI?KNA NASZA POLSKA CA?A

jest odpowiedzi? na wyj?tkowe ?wi?to Polaków – 100 rocznic? Odzyskania Niepodleg?o?ci.

Temat, jak?e wa?ny i powa?ny - jednak mo?e i powinien by? zrozumia?y tak?e

dla najm?odszych odbiorców. Wiek przedszkolny i wczesnoszkolny to w?a?ciwy czas

na rozbudzenie w dziecku ?wiadomo?ci kim jest i sk?d pochodzi.

Cele ogólne :

 • Kszta?towanie postaw patriotycznych u najm?odszych, uwra?liwienie na pi?kno,

folklor i tradycje Polski.

 • Kszta?towanie to?samo?ci narodowej dzieci.

Cele szczegó?owe:

* Poznanie historii pa?stwa polskiego i symboli narodowych.

* Poznanie tradycji, zwyczajów, obrz?dów ludowych z regionów Polski i Kresów

* Poznanie ta?ców ludowych i potraw regionalnych.

* Wzmacnianie poczucia rado?ci i dumy z bycia Polakiem.

* Integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów

Projekt jest zgodny z obowi?zuj?c? Podstaw? Programow? i kierunkiem polityki o?wiatowej MEN

Realizuj?c projekt wybra?y?my 12 zada?, które zrealizowane zosta?y we wszystkich grupach wiekowych, w naszej placówce:

 • pi?knie za?piewali?my Hymn Polski na 100 dzieci?cych g?osów;
 • przedszkolaki z grupy „Biedronki” w ?licznych strojach ludowych  zata?czy?y krakowiaka;
 • najm?odsze dzieci nauczy?y si? wierszy oraz zata?czy?y i wy?piewa?y zabaw? ludow? „Ma?o nas, ma?o nas…”;
 •  „Motylki” upiek?y chleb wg przepisu Babci i Dziadka a tak?e wys?a?y do organizatorów projektu pocztówk? z naszej miejscowo?ci;
 • wszystkie przedszkolaki ozdobi?y i wys?a?y karty „Dla Bohatera”;
 • ubrani w barwy bia?o-czerwone wszyscy wzi?li?my udzia? w „Pokazie mody patriotycznej”;
 • najstarsza grupa „Motylki” rado?nie za?piewa?a piosenk? „Jeste?my Polk? i Polakiem”;
 • wys?uchali?my tak?e koncertu muzycznego pt. „Gdzie Polska, tam moje serce”;
 • w ka?dej sali przedszkolnej zaaran?owany zosta? k?cik patriotyczny;
 • efektem finalnym naszych dzia?a? by?a Uroczysto?? z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodleg?o?ci z udzia?em kombatantów, zaproszonych rodziców i go?ci.

Poprzez realizacj? zada? tematycznych przedszkolaki  pozna?y histori? Pa?stwa Polskiego, jego symbole narodowe, tradycje, zwyczaje oraz obrz?dy ludowe. Pragn??y?my wzbudzi? w?ród najm?odszych i ich rodzin poczucie to?samo?ci narodowej i regionalnej, dumy z bycia Polakiem. Nasze dzia?ania przyczyni?y si? do wzmacniania wi?zi z rodzicami i integracji placówek o?wiatowych z terenu ca?ej Polski.

Maria Jolanta Bizub

SPOTKANIE Z KOMBATANTAMI

POKAZ MODY PATRIOTYCZNEJ

UROCZYSTO?? Z OKACJI 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEG?O?CI

KONCERT PATRIOTYCZNY