Udzia? w projekcie "Radosne Przedszkole"

Przedszkole Zielony Dinek jest bezpiecznym miejscem, gdzie staramy zapewni? si? dzieciom warunki do radosnego i twórczego bycia sob?. Dzieci powinny mie? jak najwi?cej mo?liwo?ci odkrywania wszystkiego co je otacza, dlatego zapewniamy dzieciom ró?norodne metody zabawy i pracy, poszukuj?c coraz to nowych wyzwa?, które uatrakcyjni? pobyt dziecka w przedszkolu. Podczas jednej z rad szkoleniowych, nauczycielki z naszego przedszkola postanowi?y usystematyzowa? wiedz? na temat udoskonalania i usprawniania procesu dydaktycznego. Omawia?y?my twórcze metody pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym poprzez poszukiwanie ró?norodnych rozwi?za?, mówi?y?my o roli muzyki, sztuki, bajki i ruchu w pracy z dzie?mi. W tym celu postanowi?y?my wdro?y? do naszej dzia?alno?ci projekt zatytu?owany „Radosne Przedszkole”. W ramach projektu przyst?pi?y?my do konkursu, który by? organizowany przez Studium Prawa Europejskiego. Celem konkursu by?o udoskonalenie i usprawnienie procesu dydaktycznego oraz wszechstronny rozwój dzieci. Ka?de przedszkole bior?ce udzia? w projekcie „Radosne przedszkole” mia?o do wype?nienia i zrelacjonowania poprzez zdj?cia, filmy, rysunki oraz sprawozdania, dziewi?? zada?. W naszym przedszkolu projekt „Radosne Przedszkole” by? realizowany w okresie od 5 listopada do 31 marca. Jednym z istotnych elementów udzia?u w konkursie by?o podj?cie kursu e-lerningowego „Radosne przedszkole”, w którym uczestniczy?y Pani Monika ?ochowska i Pani Maria Jolanta Bizub. Do pozosta?ych zada? konkursu nale?a?o mi?dzy innymi zorganizowanie teatrzyku lub przedstawienia na podstawie wybranej bajki. Z tej okazji dzieci z grupy 6-latków go?ci?y w salach innych grup i w stworzonym przez siebie teatrzyku kukie?kowym prezentowa?y wybrane bajki. By?y to mi?dzy innymi: „Bajka o leniwym królu”, „Jasiu i Ma?gosi”, Czerwonym Kapturku” oraz „Legenda o Smoku Wawelskim”. Na podstawie historii zawartych w bajkach dzieci samodzielnie tworzy?y dialogi do przedstawienia kukie?kowego.

            Kolejnym zadaniem projektu by?o spotkanie i rozmowy z pracownikami stra?y po?arnej na temat bezpiecznego zachowania w przedszkolu, domu i na ulicy. W zwi?zku z tym przedsi?wzi?ciem nasze przedszkole zorganizowa?o wycieczk? do jednej z najnowocze?niejszych Jednostek Pa?stwowej Stra?y Po?arnej mieszcz?cej si? w Warszawie przy ul. M?odzie?czej. Dzieci podczas wycieczki mog?y pozna? z bliska dzie? pracy stra?aka. Dodatkow? atrakcj? tego dnia by?o wezwanie stra?y do wypadku, dzi?ki czemu dzieci mog?y zobaczy? jak wygl?da prawdziwa akcja ratunkowa. Swoje umiej?tno?ci pokazywa? nam tak?e pies ratowniczy Gordon. Innym bardzo ciekawym pomys?em by?y mistrzostwa w gry planszowe zorganizowane w starszych grupach wiekowych. W ramach projektu „Radosne Przedszkole” zosta? zorganizowany Dzie? Talentu. Przedszkolaki ze wszystkich grup wiekowych mog?y zaprezentowa? swoje uzdolnienia i talenty w ró?nych dziedzinach sztuki. By?y wi?c pokazy prac plastycznych, prezentowanie talentów recytatorskich, tanecznych i wokalnych. Mali arty?ci zostali zaproszenie do wspólnego pami?tkowego zdj?cia, a tak?e otrzymali nagrody w postaci pi?knych bajek.

            Podczas pi?knej Polskiej Z?otej Jesieni dzieci mog?y pochwali? si? swoim talentem malarskim i w ramach projektu wykona?y wystaw? prac plastycznych. Inspiracj? do wystawy by?y liczne spacery i wycieczki w okolice przedszkola, a tak?e wycieczka autokarowa do gospodarstwa agroturystycznego. Wspólne przebywanie w pi?knej jesiennej scenerii sprzyja?o rozbudzaniu si? zmys?u artystycznego, a tak?e u?atwia?o integracj? mi?dzy dzie?mi, a personelem przedszkola.

             W okresie zimowym nasze dzia?ania sk?ania?y si? do organizacji licznych bali karnawa?owych. W ramach projektu „Radosne Przedszkole” dzieci ze wszystkich grup wiekowych wykona?y w?asnor?cznie karnawa?owe maski. Tematem przewodnim by? bal w Stumilowym Lesie Kubusia Puchatka i jego przyjació?. Aby lepiej pozna? naszych ulubie?ców dzieci przynosi?y ksi??eczki z bajkami, maskotki przedstawiaj?ce Kubusia Puchatka, K?apouchego, Tygryska, Prosiaczka i Króliczka.

            Wiosna przywita?a nas pi?kn? pogod?. Dzieci z naszego przedszkola coraz cz??ciej i d?u?ej przebywa?y na ?wie?ym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy te sprzyja?y licznym biegom, gonitwom i berkom. Zgodnie z za?o?eniami realizowanego przez nas projektu, postanowi?y?my zorganizowa? Olimpiad? Sportow?. Zawody odbywa?y si? w udost?pnianej nam przez Gimnazjum Nr 2 sali gimnastycznej, w której ?wiczymy w ka?dy poniedzia?ek i ?rod?. W marcu dzieci 5-cio i 6-cio letnie spotka?y si? by rywalizowa? ze sob? w ró?nych konkurencjach sportowych. Dalsze sportowe zmagania przenios?y si? na przedszkolny plac zabaw, gdzie wszystkie ch?tne dzieci bra?y udzia? w wy?cigach rowerowych a tak?e wy?cigach w parach oraz grze w klasy. Sportowe dzia?ania w ramach projektu „Radosne Przedszkole” przyczyni?o si? w znacznym stopniu do upowszechnienia sportu w?ród dzieci i rozbudzi?o ch?ci aktywnego sp?dzania wolnego czasu. Wspólna zabawa przedszkolaków uczy zdrowej rywalizacji, pomaga w pokonywaniu w?asnych s?abo?ci, a tak?e ukazuje mo?liwo?ci sp?dzania wolnego czasu.

            By?y te? wybory ulubionej Pani z przedszkola, liczne konkursy gry, zabawy spotkania z ciekawymi lud?mi. Dzieci mia?y mo?liwo?? pozna? niezliczon? ilo?? literatury dzieci?cej, obejrze? wiele przedstawie? teatralnych i wys?ucha? koncertów muzycznych. Projekt „Radosne Przedszkole” przyczyni? si? do uatrakcyjnienia form i metod pracy. Udoskonali? i usprawni? proces dydaktyczny, a przede wszystkim bardzo korzystnie wp?yn?? na wszechstronny rozwój dzieci. Przedszkole powinno rozwija? kreatywno?? dzieci poprzez poszukiwanie ró?norodnych rozwi?za? i dzia?a? na rzecz naszych wychowanków, a tak?e integrowa? poprzez wspólna weso?? zabaw?. Wszystkie nasze dzia?ania znalaz?y odbicie w zdj?ciach, filmach, kronikach, pracach plastycznych i przestrzennych. Naszymi zbiorami podzielili?my si? z organizatorami konkursu zorganizowanego przez Studium Prawa Europejskiego „Radosne Przedszkole”. W ramach konkursu dzia?ania naszego przedszkola zosta?y ocenione bardzo wysoko na 96/100%. Od dzi? mo?emy pochwali? si? dyplomem i mianem Radosnego Przedszkola.

Beata Wójcik

Monika ?ochowska