Wielka zbiórka ksi??ek

Oddaj ksi??k?, stwórz bibliotek?, zainspiruj innych.

Nasze przedszkole przyst?pi?o do tej jak?e szczytnej akcji. Wszystkie dzieci bardzo lubi? s?ucha? bajek, czyta? i ogl?da?. Celem tej kampanii jest stworzenie takich warunków   aby ka?de dziecko przebywaj?ce w szpitalu mog?o otrzyma? ksi??eczk? lub mia?o mo?liwo?? skorzysta? ze zbiorów bibliotecznych na ka?dym dzieci?cym oddziale szpitalnym.. Zabawa z ksi??k? mo?e by? form? rozrywki i zapomnienia w chwilach trudnych podczas choroby i cierpienia dzieci. Nasze przedszkolaki wraz z rodzicami ch?tnie w??czyli si? w t? szczytn? akcj?. Przynie?li wiele kolorowych pi?knych ksi??eczek dla dzieci w ró?nym wieku dziel?c si? z potrzebujacymi w?asnymi zbiorami. Zebrane ksi??ki zapakowa?y?my w kartony a p. Dorotka, mama Zosi odwioz?a je do punktu zbiorczego w Warszawie.. Akcja zbierania ksi?zek by?a zapocz?tkowana w 2015 roku. Pierwsze zbiórki ksi?zek da?y ogromn? rado?? dzieciom w oddzia?ach szpitalnych. Zebrano du?o, dlatego te? organizatorzy postanowili kontynuowa? t? akcj? równie? w nast?pnych latach na jeszcze wi?ksz? skal? ni? dotychczas.  Po odbiór ksi??eczek zg?osi?o si? ponad 150 placówek medycznych z pro?b? o ksi??ki dla ma?ych pacjentów. W nastepnych latach b?dziemy kontynuowa? tak po?yteczn? akcj? w?ród naszych przedszkolaków. Rodzicom dzi?kujemy za w??czenie si? czynne w zbiórk? a dzieciom za ich dzieci?com wra?liwo?? i dobre serce.

 Beata Wójcik

GALERIA