"Wielkie oszcz?dzanie w przedszkolu"

Pa?dziernik jest miesi?cem oszcz?dno?ci. Nasze przedszkolaki chc?c dorówna? doros?ym postanowi?y wzi?? sprawy w swoje r?ce i zbiera? pieni??ki na spe?nienie swoich marze?. Jak si? okaza?o marzeniem wi?kszo?ci dzieci ze starszych grup wiekowych jest daleka wyprawa. Propozycji gdzie mo?na wyjecha? by?o wiele. Ostatecznie ustalili?my wspólnie,?e marzy nam si? wyprawa do grodu Miko?aja Kopernika czyli do Torunia. Z pomoc? realizacji naszego planu wyst?pili rodzice. Na jednym z posiedze? Rady Rodziców postanowili u?atwi? nam zadanie zakupuj?c skarbonki „?WINKI” Rado?? dzieci by?a ogromna, ka?de z nich obieca?o, ?e zamiast nadmiaru s?odyczy i ma?o interesuj?cych zabawek b?d? zbiera? pieni??ki do skarbonki. Niektóre dzieci ju? nas informuj? o tym, ?e skarbonki ?winki ” p?kaj?”  od nazbieranych pieni??ków. Brawo dzieciaki, ?yczymy dalszych sukcesów i chyba b?dziemy z Was bra? przyk?ad. Wszystkim ?yczymy wytrwa?o?ci w oszcz?dzaniu.

Beata Wójcik

GALERIA