Wspó?praca z Fundacj? Window Of Life

Nasze przedszkole od lat wpaja dzieciom jak wa?ne jest pomaganie innym, bardziej potrzebuj?cym, s?abszym i skrzywdzonym przez los. Dlatego kilka lat temu podj?li?my aktywn? wspó?prac? z Fundacj? Window of Life. Fundacja ta zajmuje si? porzuconymi, osieroconymi dzie?mi z Ugandy. Priorytetem dzia?a? by?o stworzenie Domu Ma?ego Dziecka Window of Life w Masidni w Ugandzie, w którym schronienie, zrozumienie, mi?o??, bezpiecze?stwo, wykszta?cenie i szans? na ?ycie znajd? najm?odsi. Obecnie w Domu dziecka schronienie znajduje 14 dzieci w wieku od noworodka do 12 lat. Za?o?ycielk? Fundacji jest polka – Marta Majewska. Wi?cej o fundacji mo?na uzyska? na stronie http://www.window-of-life.org/index.php

Nasze przedszkole organizuje kiermasze, z których dochód jest przeznaczony w ca?o?ci na potrzeby Fundacji. Podczas kiermaszy sprzedajemy rzeczy, które przylecia?y do nas prosto z Ugandy – jest to mi?dzy innymi r?cznie robiona bi?uteria, pami?tki regionalne, oraz odzie? z wzorami etnicznymi. Wszystkich rodziców serdecznie zach?camy do czynnego udzia?u w kiermaszach. Organizujemy równie? jednorazowe zbiórki pieni??ne oraz rzeczowe dla dzieci z Domu Ma?ego dziecka w Masindi w Ugandzie.

Ostatnio odwiedzi?a nas za?o?ycielka Fundacji, która swoj? pasj? zahipnotyzowa?a nasze przedszkolaki. Po spotkaniu zrodzi? si? pomys? na utrzymanie ?ci?lejszego kontaktu mi?dzy dzie?mi z Ugandy a naszymi przedszkolakami. B?dziemy wymienia? listy, laurki, pozdrowienia, a nawet krótkie filmiki.

Mamy w planach równie? po??czy? nasze dzia?ania prozdrowotne z pomoc? dla Fundacji. Na ca?ym ?wiecie organizowane s? tzw. sponsorowane biegi charytatywne. Wi?cej o tej inicjatywie napiszemy niebawem. Mamy nadziej?, ?e ch?tnie si? Pa?stwo przy??cz? do tej akcji. Ufamy w to, ?e taka inicjatywa obudzi w naszych podopiecznych ch?? pomagania innym, otworzy ich serca na osoby potrzebuj?ce, da im poczucie spe?nienia i wiele rado?ci. Rodziców równie? zach?camy do pomocy. Od tego roku mo?na przekazywa? na Fundacj? Window of Life 1% podatku. Wystarczy poda? numer KRS-u podczas rozliczenia podatkowego: 0000383550

Beata Kurda

GALERIA