Zbiórka korków

Zbieraj? dzieci z przedszkola, uczniowie w szko?ach, znajomi znajomych i przyjaciele przyjació?. Kartony z plastikowym surowcem pojawi?y si? w delikatesach i w ulubionym warzywniaku, w gabinecie lekarskim i w urz?dzie miasta. O co chodzi? O ?mieci, a konkretnie o ró?nego typu nakr?tki, zakr?tki, kapsle, korki, wieczka i pokrywki.

Jedn? nakr?tk? nie zasponsorujesz wózka inwalidzkiego czy rehabilitacji dla osoby chorej. Uda Ci si? to jednak, je?li skompletujesz kilka ton takich odpadów. Dlatego w szko?ach, urz?dach czy sklepach nakr?tki zbieraj? ju? wszyscy. Chodzi oczywi?cie o akcj? spo?eczn?, dzi?ki której pomo?emy nie tylko ?rodowisku. Nasze przedszkole równie? do??czy?o si? do tej akcji spo?eczno - ekologicznej i w przedszkolu zbieramy nakr?tki. Zebrany towar sprzedawany jest firmie recyklingowej, która zakupione zakr?tki przerabia na surowiec wtórny (plastikowy granulat). Producent mo?e przetworzy? wówczas zebrane odpady na nowe zakr?tki, opakowania, rury PCV czy obudowy komputerów. Uzyskane w ten sposób pieni?dze przekazane zostaj? z kolei na leczenie, rehabilitacj? lub sprz?t specjalistyczny dla potrzebuj?cej osoby. Za ka?dy 1 kilogram zakr?tek skup plastiku w ramach akcji p?aci ?rednio od 50 gr. do 1 z?.

Dlaczego akurat nakr?tki? Bo s? ci??kie i zajmuj? stosunkowo niewielk? przestrze?. Po za tym szk?o jest niebezpieczne, metal k?opotliwy w zbiórce a puszki niekoniecznie kojarz? si? akcj? spo?eczn?. Plastikowe butelki te? odpadaj?, bo s? zbyt tanie, zajmuj? du?o wi?cej miejsca ni? zakr?tki i tak czy inaczej s? segregowane przez MPO. Pozytywnym skutkiem ubocznym zbierania nakr?tek jest promocja wychowania ekologicznego, a konkretnie – nauka segregacji. W nienachalny sposób akcja przypomina wszystkim, ?e butelki, owszem, nale?y wyrzuca?, ale bez nakr?tek. Nieprzestrzeganie tej zasady to dla firmy recyklingowej koszmar – nie da si? takiej butelki zgnie??, a odkr?cenie ka?dej poszczególnej nakr?tki nikomu si? po prostu nie op?aca. Zgnieciona butelka zajmuje kilkukrotnie mniej miejsca, znika wi?c problem z magazynowaniem i kosztami transportu. Poza tym nakr?tka wykonana jest z innego materia?u ni? opakowanie, wi?c w ramach recyklingu odpadów konieczne jest oddzielenie obu frakcji.  Takie akcje prowadzone w ramach edukacji przedszkolnej u?wiadamiaj? m?odym ludziom ,jak wa?ny jest recykling i ochrona ?rodowiska. Istotne jest to, co robimy dla innych.

Jak wida?, idea akcji jest bardzo prosta, a zasady przejrzyste. Zapewne zbieranie monet nie „chwyci?oby” tak jak zbiórka ?mieci, a przemiana bezwarto?ciowych nakr?tek w warto?ciowy wózek inwalidzki bardziej przemawia do ludzi.