Zbiórka zu?ytych baterii

Nasz? wspó?prac? z Organizacj? Odzysku Reba rozpocz?li?my w 2007 roku. Do chwili obecnej opiekunem tego proekologicznego przedsi?wzi?cia jest Beata Kurda.

„Sk?d wzi?? si? pomys? tej wspó?pracy? Otó? by? to okres, w którym rozpoczyna?am w mojej pracy zawodowej awans na stopie? nauczyciela kontraktowego. Szuka?am instytucji, z którymi mog?abym podj?? wspó?prac?, w??czaj?c do wa?nych i inspiruj?cych dzia?a? dzieci z naszego przedszkola.

Prowadzona w Przedszkolu akcja zbiórki zu?ytych baterii zosta?a przeze mnie zauwa?ona w Internecie. Zg?osi?am ch?? udzia?u naszego Przedszkola w tej niezmiernie wa?nej inicjatywie. Nie s?dzi?am jeszcze wtedy, ?e tak wiele b?dziemy mogli osi?gn?? prowadz?c ró?norodne dzia?ania z zakresu edukacji ekologicznej, stale d???c do wzbogacania tre?ci, metod i form pracy z naszymi wychowankami, kszta?tuj?c od najm?odszych lat ich zachowania proekologiczne. Istotne, bowiem jest wykszta?canie w ?wiadomo?ci dzieci dba?o?ci o ?rodowisko naturalne, w którym ?yj?.

Celem edukacji ekologicznej jest nabywanie opieku?czego stosunku do ?wiata ro?lin i zwierz?t, kszta?towanie m?drego i umiej?tnego wspó??ycia cz?owieka z przyrod?, rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialno?ci za obecn? i przysz?? jako?? ?ycia na Ziemi. W naszym Przedszkolu prowadzimy tak? dzia?alno?? na wielu p?aszczyznach. Dok?adamy wszelkich stara?, aby u dzieci kszta?towa? w?a?ciwe postawy i przekonania wzgl?dem ochrony naturalnego ?rodowiska. Uczymy nasze dzieci dostrzega? pi?kno otaczaj?cej nas przyrody, uczymy podziwia? to pi?kno i cieszy? si? nim.

Zach?camy i motywujemy zarówno dzieci, jak i doros?ych do przynoszenia baterii i gromadzenia ich w dostarczonych, przez Reba pojemnikach, które s? ustawione w szatni przedszkolnej. Podczas prowadzonych w przedszkolu zaj??, dzieci dowiedzia?y si? o zagro?eniach, jakie stwarzaj? te szkodliwe odpady. Dzieci, jak co roku przyst?puj? do tej akcji z wielkim zaanga?owaniem i entuzjazmem. Gromadz? wiele kilogramów baterii i pog??biaj? swoj? ?wiadomo?? i ch?? dbania o czysto?? ?rodowiska naturalnego. Do akcji zbiórki baterii równie z du?ym zaanga?owaniem w??czaj? si? tak?e rodzice naszych wychowanków”.

Chcieli?my Pa?stwu przybli?y? jakie znaczenie ma segregacja tego rodzaju odpadów.

Zu?yte baterie to odpady niebezpieczne

  • W ka?dym gospodarstwie domowym s? urz?dzenia takie jak np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, pilot czy zegarek, których funkcjonowanie uzale?nione jest od zasilania za po?rednictwem ogniw galwanicznych – nieodnawialnych (baterii) lub odnawialnych (akumulatory przeno?ne). Zu?ywamy kilkaset milionów sztuk takich ogniw w ci?gu roku. Jednak nie ka?dy wie, ?e zu?yte baterie i akumulatory s? odpadami niebezpiecznymi, które po przedostaniu si? do wód gruntowych i gleby stanowi? zagro?enie dla ?rodowiska i zdrowia ludzkiego (poprzez ?a?cuch pokarmowy przedostaj? si? do ro?lin, zwierz?t i ludzi). Dla przyk?adu jedna guzikowa srebrowa bateria mo?e skazi? a? 1m3 gleby i zatru? 400 litrów wody.
  • Zu?yte baterie i akumulatory przeno?ne zaliczane s? do grupy odpadów niebezpiecznych, poniewa? zawieraj? wiele gro?nych substancji dla zdrowia i ?ycia organizmów ?ywych o dzia?aniu toksycznym np. metale ci??kie takie jak kadm i rt??. Ponadto, u?yte w bateriach kwasy b?d? zasady tworz?ce elektrolit maj? w?a?ciwo?ci ?r?ce i korozyjne. Z tego te? wzgl?du, wszystkie zu?yte baterie i akumulator przeno?ne powinny trafi? do specjalistycznych pojemników oznaczonych napisem „zu?yte baterie”.

Korzy?ci p?yn?ce z selektywnej zbiórki baterii

Wszystkie zebrane selektywnie zu?yte baterie poddawane s? procesowi recyklingu, dzi?ki czemu:

  • zmniejsza si? zanieczyszczenie ?rodowiska (wzgl?dy zdrowotne, estetyczne);
  • zmniejsza si? ilo?? odpadów na sk?adowisku (wzgl?dy ?rodowiskowe, zdrowotne, finansowe);
  • odzyskuje si? wiele surowców np. cynk (wzgl?dy ?rodowiskowe, finansowe);
  • post?pujemy zgodnie z obowi?zuj?cym prawem (wzgl?dy prawne, moralne);
  • pozostawiamy ?rodowisko dla przysz?ych pokole? (zrównowa?ony rozwój).

My jako przedszkole bior?ce udzia? w akcji mamy dodatkowe korzy?ci. Im wi?cej baterii zbierzemy tym wi?cej zdob?dziemy punktów, które potem wymieniamy na materia?y edukacyjne (puzzle o tematyce ekologicznej, klocki ekologiczne, broszury itd…)

Zach?camy do przy??czenia si? do akcji i ze wzgl?du na aspekty ekologiczne, kszta?towania proekologicznej postawy w dzieciach, ale równie? ze wzgl?du na mo?liwo?? zdobycia edukacyjnych materia?ów dla przedszkola.