"Czytam sobie" - program przygotowuj?cy do nauki czytania

CZYTAM SOBIE

Nauka czytania jest jedn? z podstawowych umiej?tno?ci gwarantuj?cy sukces dziecka w szkole. Aby dziecko mog?o wej?? bez wysi?ku w ?wiat pisma musi mie? cz?sty kontakt ze s?owem pisanym. Dzieci w przedszkolu nale?y wprowadzi? w ?wiat liter w sposób bezstresowy, poprzez zabaw?. Opracowany program jest opisem dzia?a? zmierzaj?cych do opanowania przez dzieci w wieku przedszkolnym nauki czytania poprzez zabaw?.

ZA?O?ENIA ORGANIZACYJNE PROGRAMU

1.      Program przeznaczony do realizacji w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Z?bkach

2.      Program jest zgodny z podstaw? programow? wychowania przedszkolnego (Dz. U. nr51 z 2002r.)

3.      Tre?ci programowe b?d? realizowane poprzez zaj?cia, zabawy i gry dostosowane do danej grupy wiekowej

4.      Program b?dzie wspierany zabawami ruchowo-s?uchowo-wzrokowymi oraz rytmiczno-ruchowymi.

CEL NADRZ?DNY

Nabywanie i rozwijanie umiej?tno?ci czytania dzieci w wieku przedszkolnym

CELE OGÓLNE

1.Stwarzanie warunków do wykorzystania tkwi?cych w dziecku mo?liwo?ci intelektualnych

2. Stymulowanie rozwoju aktywno?ci dzieci poprzez prowadzenie ró?norodnych zabaw i ?wicze? prowadz?cych do nauki czytania

3. Wyzwalanie pozytywnych emocji wp?ywaj?cych na zainteresowanie literami

4. Rozbudzanie wiary we w?asne mo?liwo?ci

5. Ca?o?ciowe rozpoznawanie wyrazów

CELE SZCZEGÓ?OWE

1.      Kszta?towanie wszystkich zmys?ów

2.      Wzbogacanie s?ownika dzieci

3.       Rozwijanie mowy komunikatywnej

4.      Stymulowanie aktywno?ci

5.      Kszta?towanie postawy kreatywnej

6.      W??czanie rodziców do procesów czytania

CELE OPERACYJNE

Dziecko potrafi:

- odczyta? w?asne imi? i rozpozna? je w?ród innych

- dokona? syntezy w?asnego imienia z sylab b?d? g?osek ( stopniowanie trudno?ci)

-odczyta? imi? kolegi

- u?o?y? swoje imi? z rozsypani literowej wg wzoru lub z pami?ci

- odszuka? i zaznaczy? wskazane przez nauczycielk? litery w swoim imieniu

- dokona? analizy i syntezy wyrazu

- podzieli? wyraz na sylaby, g?oski

- wyró?ni? g?osk? w nag?osie i wyg?osie

- globalnie rozpoznaje nazwy wyrazów

METODY

Innowacyjne metody nauki czytania

Metoda Glena Domana

Metoda Ireny Majchrzak

Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

 

Barbara Kurek