"Dobry przedszkolak" - program wychowawczy

            Poj?cie „wychowanie” nale?y do podstawowych w pedagogice. Jest ono ?wiadomym, celowym i specyficznym dzia?aniem pedagogicznym rodziców i nauczycieli, zmierzaj?cym do osi?gni?cia zmian w rozwoju umys?owym, spo?ecznym, kulturalnym i duchowym jednostki. Wychowanie wi?c mo?emy okre?li? jako proces d?ugotrwa?y, na przebieg którego maj? wp?yw czynniki wzajemnie si? warunkuj?ce i dzia?aj?ce w ró?norakich powi?zaniach oraz wspó?zale?no?ciach. Istot? tego procesu jest wprowadzanie dziecka w ?wiat po??danych warto?ci, warto?ci moralnych pe?ni?cych rol? ?yciowych drogowskazów. Ukazuj?c wychowankom pi?kno, dobro, prawd?, uczciwo??, przyja??, tolerancj?, budz?c poczucie przynale?no?ci do rodziny, pomagamy kszta?towa? jego osobowo??.

          Wiek przedszkolny jest najbardziej znacz?cym okresem w ?yciu dziecka dla stymulacji jego rozwoju. Pierwszym etapem, a równocze?nie miejscem, w którym rozpoczyna si? proces wychowania jest dom rodzinny, a niezast?pionymi nauczycielami i wychowawcami dzieci s? ich rodzice. Prawid?owy przebieg procesu wychowawczego zale?y w?a?nie od nich. Osobowo?? dziecka oraz jego sposoby zachowania i reagowania kszta?tuj? takie czynniki jak warunki bytowe, stosunki mi?dzy doros?ymi w otoczeniu rodzinnym dziecka, grono osób towarzysz?cych w zabawie oraz wiele innych elementów wspó?czesnego ?wiata. Ponadto rozwój uwarunkowany jest w pewnym stopniu zespo?em wrodzonych cech indywidualnych dziecka, które ulegaj? zmianom w trakcie wychowania.

            Drugim etapem procesu wychowawczego jest ?rodowisko przedszkolne, które jest pierwszym ogniwem edukacji wzajemnego wspó??ycia w grupie rówie?niczej, nauk? relacji, zasad, ról jakie pe?ni? poszczególni cz?onkowie ma?ej spo?eczno?ci. Kontakt dziecka z otoczeniem spo?ecznym wyzwala ch?? do na?ladownictwa i identyfikacji zachowa?. W nim dziecko poszukuje wzorów, by potem kierowa? si? nimi w dalszym ?yciu, w nim poszukuje swojej to?samo?ci.

Przedszkole w ?wietle polskiego prawa, uchwa? i ustaw ma wspiera? rodzin? poprzez wype?nianie zada? opieku?czych, wychowawczych i dydaktycznych. Traktuje dziecko podmiotowo, czyli akceptuje jego indywidualne potrzeby, odczucia, mo?liwo?ci, umiej?tno?ci, pobudza do aktywno?ci w?asnej, wyrabia poczucie w?asnej warto?ci, odpowiedzialno?ci, rozwija  poczucie wi?zi spo?ecznej i wspó?odpowiedzialno?ci. Charakterystyczne dla  dzieci w tym wieku: naturalna aktywno??, ciekawo??, sk?onno?? do na?ladownictwa, wra?liwo?? emocjonalna, to czynniki, które stwarzaj? korzystne warunki do osi?gni?cia zamierzonych celów oraz pozytywnych efektów dzia?a? wychowawczych.

            Aby wychowanie dziecka nie toczy?o si? dwubiegunowo. Potrzebna jest dobrze zorganizowana wspó?praca przedszkola z domem rodzinnym. B?dzie ona przebiega?a prawid?owo, gdy b?dzie wspólnie uzgodniona spójno?? w systemie wychowania po to, by kontynuowa? dotychczasowe osi?gni?cia rodziców. W tym wzgl?dzie nale?y wspólnie ustali? hierarchi? warto?ci, którymi nale?y si? kierowa? w wychowaniu dziecka, aby mog?o si? ono odnale?? w istniej?cej rzeczywisto?ci oraz by?o dobrze przygotowane do twórczego, odpowiedzialnego i odwa?nego tworzenia przysz?o?ci.

 Warto?ci wi??? si? z pewnymi zasadami, normami, które nale?y przestrzega?. Dla dzieci wa?ne jest, aby te wymagania by?y jasne i jednoznaczne. Wa?ne jest, aby by?y dostosowane do wieku i etapu rozwoju dziecka. Dzieci w przedszkolu wchodz? w swój pierwszy spo?eczny ?wiat. Tutaj powinny si? nauczy? przestrzega? zasad wspó??ycia w grupie, aby w przysz?o?ci umie? kocha?, szanowa?, pomaga? i nie krzywdzi? innych.

             Program wychowawczy  „Dobry Przedszkolak” - to propozycje oddzia?ywa? wychowawczych, które  maj? na celu popraw? jako?ci pracy edukacyjnej, uwzgl?dniaj?c potrzeby spo?eczno?ci przedszkolnej - dzieci, rodziców, ?rodowiska oraz pracowników. Okre?la warto?ci jakimi  powinni?my si? kierowa?  w stosunku do naszych wychowanków, ich rodziców, jakie normy post?powania, czy zachowania s? po??dane, aby dziecko umia?o funkcjonowa? w ?rodowisku zgodnie z przyj?tymi normami spo?ecznymi. B?dzie on spe?nia? niew?tpliwie swoj? rol?, je?eli zarówno nauczyciele, dzieci, rodzice b?d? podmiotami tego procesu. Cel g?ówny programu to: stwarzanie warunków do pe?nego rozwoju osobowego ka?dego z naszych wychowanków, zgodnie z ich wrodzonym potencja?em i mo?liwo?ciami w relacjach ze ?rodowiskiem spo?eczno-kulturowym i przyrodniczym.

Maria Jolanta Bizub i Gra?yna Wasilewska