"Ma?y artysta" - program plastyczny

W przedszkolu wychowanie plastyczne pe?ni szczególn? rol?. Za po?rednictwem twórczej ekspresji plastycznej oraz percepcji otaczaj?cego ?wiata dziecko gromadzi do?wiadczenia zarówno poznawcze jak i twórcze. Podczas tworzenia dziecko doznaje silnych prze?y?. Wynikaj? one nie tylko z samego dzia?ania, lecz tak?e z mo?liwo?ci wyra?enia ?rodkami plastycznymi w?asnych my?li i uczu?, których dziecko nie by?oby w stanie opowiedzie? s?owami. Wychowanie plastyczne pe?ni funkcj? terapeutyczn?, usuwa zahamowania i poczucie niepewno?ci, uczy wiary we w?asne si?y, we w?asne mo?liwo?ci twórcze.
Wa?ne jest, aby zapewni? dziecku mo?liwo?? swobodnej i twórczej wypowiedzi. W swoich dzia?aniach dziecko ma natrafi? na problemy, w rozwi?zywaniu których nale?y mu pozostawi? mo?liwie du?o swobody. Sprzyja to bowiem aktywizowaniu my?lenia, przyczynia si? do rozwoju samodzielno?ci, refleksyjno?ci, pomys?owo?ci. Nauczyciel powinien umo?liwi? dziecku poznanie otaczaj?cej je rzeczywisto?ci, uwra?liwia? na pi?kno otaczaj?cych zjawisk- przyrodniczych , spo?ecznych, wspiera? aktywno?? plastyczn? dziecka poprzez wyposa?enie go w ró?ne ?rodki wyrazu, wzbogaca? prze?ycia, wyzwala? emocje, stwarza? swobodn? akceptuj?c? i twórcz? atmosfer?. Doskona?? form? dzia?ania twórczego jest praca w grupie. ?wiadomo?? przynale?no?ci do grupy maluj?cych, tworz?cych jest bardzo wa?na. Towarzystwo kolegów pobudza jego energi?. Dzieci zainteresowane s? tym co si? dzieje, obserwuj? prac? kolegów, ucz? si? od siebie nawzajem.
Program „Ma?y artysta” jest wyrazem zainteresowania i troski o dziecko oraz o rozwój jego zdolno?ci. Uwzgl?dnia on mo?liwo?ci rozwojowe dzieci przedszkolnych. Jednocze?nie skierowany jest do nauczycieli twórczych, poszukuj?cych coraz doskonalszych sposobów rozwijania dzieci?cej wyobra?ni i aktywno?ci twórczej. Dzieciom pozwoli rozwija? swoje zdolno?ci, zainteresowania oraz poznawa? nowe techniki plastyczne. Program zosta? napisany zgodnie z now? Podstaw? Programow? Wychowania Przedszkolnego z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 4, poz. 7 z 2009 r.)
Celem g?ównym programu jest rozwijanie uzdolnie? i zainteresowa? artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych mo?liwo?ci twórczych w toku ró?norodnych dzia?a? plastycznych oraz poznawanie i wyra?anie siebie w formie ekspresji plastycznej. Twórczo?? plastyczna ka?dego dziecka jest niepowtarzalna. Z r?k ma?ych artystów powstaj? wspania?e dzie?a, których doro?li nie potrafiliby stworzy?, nawet gdyby w?o?yli w to maksimum wysi?ku. Ekspresja plastyczna dziecka jest o?rodkiem wyzwalania wszelkich napi?? i emocji. Pozwala na wyra?anie przez niego samego uczu? rado?ci, nurtuj?cych je niepokojów. Mo?e te? sta? si? ?rodkiem ??czno?ci mi?dzy dzieckiem, a jego otoczeniem, które b?dzie je w stanie zrozumie?. Usuwa zahamowania i poczucie niepewno?ci, uczy wiary we w?asne si?y i we w?asne mo?liwo?ci twórcze.

Maria Jolanta Bizub i Gra?yna Wasilewska