"Program adaptacyjny dla dzieci 3-letnich"

Realizacja za?o?e? programowych jest  mo?liwa przy pe?nym zaanga?owaniu odpowiednio przygotowanych nauczycieli. Rozleg?a wiedza nauczyciela o dzieciach w wieku przedszkolnym, wysoki poziom umiej?tno?ci organizatorskich oraz postawa twórcza warunkuj? osi?ganie sukcesu. Program zosta? stworzony dla potrzeb dzieci trzyletnich zapisanych do przedszkola. Ma on s?u?y? dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielowi. Celem tego programu jest maksymalne z?agodzenie stresu adaptacyjnego dzieci trzyletnich, które obj?te b?d? opiek? i edukacj?.

Wspomaganie adaptacji dzieci powinno przebiega? w mi?ej, serdecznej i przyjacielskiej atmosferze, a stawiane wymagania maj? by? dostosowane do potrzeb, mo?liwo?ci i zainteresowa? wychowanków. Program ukierunkowany jest na osob? wychowanka i jego rozwój. Akceptujemy ka?de dziecko jako osob? i wspieramy jego rozwój i edukacj?. Zadaniem naszym jest stymulowanie indywidualnego rozwoju ka?dego dziecka zgodnie z jego mo?liwo?ciami.

Program opiera si? na aktywno?ci wychowanków rozwijaj?c mocne strony ka?dego. Kszta?tuje w dziecku samodzielno??, która przejawia si? w samoobs?udze, gotowo?ci do podejmowania inicjatyw oraz umiej?tno?ci radzenia sobie z problemami. Przyj?cie dziecka do przedszkola powinno by? zorganizowane i przemy?lane w szczegó?ach, wymaga zaanga?owania zarówno rodziców, jak i przedszkola, przy czym stron? inicjuj?c? jest sam nauczyciel.

Nauczyciel organizuje sytuacje edukacyjne, które zaspokajaj? potrzeby poznawcze, emocjonalne i spo?eczne i wyzwalaj? w?asn? aktywno?? dziecka. Nauczyciel wówczas staje si? inicjatorem zabaw i zaj?? oraz s?uchaczem i obserwatorem dzieci w dzia?aniu. Wsparcie nauczyciela ma wzbogaci? w dziecku wiar? we w?asne si?y i mo?liwo?ci, zapewni? poczucie bezpiecze?stwa. Dziecko uczy si? twórczego dzia?ania, nabywa umiej?tno?ci, porozumiewania, staje si? samodzielne i odpowiedzialne wobec siebie i innych.

W programie s? zaproponowane okre?lone zadania do realizacji, które wspomagaj? adaptacj? i rozwój dziecka oraz dzia?ania, które umo?liwiaj? osi?gni?cie podstawowych zada? i celów. Program nastawiony jest ca?kowicie na dziecko, jego mo?liwo?ci i oczekiwania, oraz na wsparcie w adaptacji do warunków przedszkolnych.

Celem programu jest:

·        rozumienie i zabezpieczenie potrzeb psychofizycznych dziecka,

                przygotowanie do ?ycia w grupie,

·        zmniejszenie dystansu mi?dzy instytucj?- przedszkolem, a rodzicami,

               dbanie o jako?? wspó?pracy,

·        kszta?towanie w?asnego ja w sytuacjach ?yciowych w kontaktach z doros?ymi i innymi

         dzie?mi,

·        w??czenie rodziców w proces adaptacji dziecka,

·        budzenie wiary we w?asne si?y,

·        stwarzanie sytuacji u?atwiaj?cych dziecku adaptacj? do warunków przedszkola,

·        rozwijanie umiej?tno?ci porozumiewania si?

·        kszta?towanie umiej?tno?ci wyra?ania w?asnych uczu? i emocji.

 

Katarzyna Dorota Turemka