"Relaks i odpr??enie" - program relaksacyjny z elementami arteterapii

Bajka jest utworem, który rozwija i kszta?tuje osobowo?? dziecka. Poprzez pryzmat bajki poznaje ono ?wiat, przenosi si? w inne ?rodowiska i okresy historyczne. Zaznajamia si? z celami, do których d??y cz?owiek, poznaje sens egzystencji. Uczy si? wzorów post?powania, poznaje normy moralne i zachowania, które s? oczekiwane i nagradzane. Bajki ukazuj?c jak?? cz??? rzeczywisto?ci, zach?caj? do jej poznawania. Jednym z wa?niejszych zada? bajki jest rozwijanie wyobra?ni. Dziecko wyobra?a sobie bajkow? rzeczywisto??, kojarz?c j? z faktami i zdarzeniami, krajobrazami itp. Uczy si? nie tylko rozumie? rzeczywisto??, ale tak?e nabiera umiej?tno?ci jej zmieniania. Te nabyte kompetencje sprawdza w rzeczywisto?ci realnej, usi?uj?c zmieni? bieg wydarze?. Uczy si? odró?nia? fikcj? od rzeczywisto?ci. Poprzez bajk? dziecko kreuje samo siebie, upodabnia si? do bohatera, przyjmuje jego wzorce moralne, sposoby my?lenia i dzia?ania. Podziwia bohatera bajkowego, chce by? takie jak on- odwa?ne, pi?kne, dobre, skuteczne.

Bajka pobudza do emocjonalnego zaanga?owania si? w uczucia, jakich do?wiadczaj? bohaterowie. Uwra?liwia na los ludzi, zwierz?t. Dziecko staje si? wra?liwsze na z?o, niesprawiedliwo??, ból. Dzi?ki bajce mo?e te? w sposób zast?pczy zaspokoi? swe potrzeby psychiczne- poczu? si? kochane, akceptowane, bezpieczne. Wcielaj?c si? w bohatera, ma poczucie, ?e dobra wró?ka czuwa nad nim lub ?e umiej?tno?? pos?ugiwania si? czarami mo?e zmieni? jego sytuacj? na tak korzystn?, jak to sta?o si? w bajce. Przez to czuje si? bezpieczne; bajka daje mu wsparcie, poczucie si?y i nadziej?. Bajka mo?e by? odczytywana i s?u?y? jako model czy wzorzec okre?lonych zachowa?. Powinna ko?czy? si? happy endem. Mali czytelnicy nie lubi? opowiada? smutnych, ko?cz?cych si? tragicznie, bo takie historie pozostawiaj? l?k i uczucie niepewno?ci co do w?asnego i innych losu. Takimi opowiadaniami nie mo?na rozproszy? niepokoju. Szcz??liwe rozwi?zanie buduje pok?ady optymizmu i nadziej?, ?e w?asne problemy równie? zostan? rozwi?zane.

W programie  „Relaks  odpr??enie”, wyst?puj? bajki relaksacyjne. Nadrz?dnym celem tego rodzaju bajek jest odpr??enie i uspokojenie oraz uzyskanie lepszego samopoczucia. W efekcie stosowania bajek relaksacyjnych, gdzie po?o?ony jest nacisk na wizualizacj?, mo?na osi?gn?? trwa?e pozytywne rezultaty. W czasie zaj??, wyst?puj? zawsze sta?e elementy tj.: twórczy ruch, oddychanie i koncentracja. ?wiczenia poprzedzaj?ce s?uchanie bajki uspokajaj? przedszkolaków, odrywaj? od rzeczywisto?ci, wyciszaj?. Im bardziej odpr??one s? dzieci, tym relaks jest g??bszy. Aby wzmocni? efekt relaksacji, odpr??enia, w ostatnim ?wiczeniu „pojawia si?” uspokajaj?ca muzyka, na pocz?tku bardzo cicho a pó?niej nieco g?o?niej. Muzyka jest t?em a zarazem zapowiedzi? bajki relaksacyjnej.

Dzieci s?uchaj? bajek I. Boreckiej, E. Ma?kiewicz, M. Molickiej, C. Nitsch oraz tekstów w?asnych autorki programu. Aby pe?ni?y swoj? rol?, przekazywane s? spokojnym g?osem, bez uniesie?, czytane wr?cz monotonnie i kilkakrotnie (jedna bajka), by dzieci mia?y mo?liwo?? uchwyci? ca?? tre?? i j? zapami?ta?.  Akcja bajki relaksacyjnej toczy si? w miejscu znanym dziecku opisywanym jako spokojne, bezpieczne i przyjazne, poniewa? takie te? jest w percepcji dziecka. Po wys?uchanej bajce, dzieci odpoczywaj? jeszcze chwil? a nast?pnie dziel? si? z innymi swoimi odczuciami. Mówi? o tym jak si? czuj?, co podoba?o im si? najbardziej, czasami oceniaj? post?powanie bohatera. Czasami ch?tne dziecko, trzymaj?c w r?ku ró?d?k? opowiada w?asnymi s?owami tre?? utworu, reszta grupy  zaczarowana – milczy i s?ucha. Na zako?czenie w ciszy, w?ród d?wi?ków muzyki relaksacyjnej – przedszkolaki rysuj? b?d? maluj?. Ch?tne dzieci omawiaj? swoje prace, pozosta?e s?uchaj?.

Maria Jolanta Bizub