"Wspomaganie rozwoju mowy" - program logopedyczny

Jedn? z najwi?kszych umiej?tno?ci cz?owieka jest umiej?tno?? porozumiewania si? z  otoczeniem, czyli odbieranie i pe?ne rozumienie komunikatów s?ownych, a tak?e ich nadawanie. Od tej umiej?tno?ci zale?y wszystko: werbalne sygnalizowanie potrzeb, zawieranie znajomo?ci powodzenie w szkole, funkcjonowanie w grupie, budowanie trwa?ych wi?zi emocjonalnych. Dlatego nale?y stymulowa? rozwój mowy niezale?nie czy przebiega prawid?owo czy nie.

Wiek przedszkolny to okres intensywnego rozwoju mowy we wszystkich aspektach. Nie zawsze jednak rozwój ten przebiega prawid?owo. Szczególnej stymulacji wymagaj? zw?aszcza dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, u których zaburzenia mowy wyst?puj? na tle innych zaburze?. Jednak?e i w grupie dzieci pe?nosprawnych nierzadkie s? przypadki opó?nie? i problemów logopedycznych. Wraz z poprawnym my?leniem i prawid?owym rozwojem spo?ecznym poziom rozwoju mowy ?wiadczy o dojrza?o?ci dziecka do podj?cia nauki szkolnej, do czego powinno si? przygotowa? dziecko w okresie przedszkolnym.

Wiek przedszkolny jest zatem najwa?niejszym okresem, momentem decyduj?cym o rozwoju mowy. Nie mo?na go zaprzepa?ci? . Nale?y zadba? nie tylko o zapobieganie i korygowanie powsta?ych zaburze?, ale równie? o usprawnianie i korygowanie powsta?ych zaburze?, ale równie? o usprawnianie i stymulowanie prawid?owego rozwoju mowy, by przebiega? on w?a?ciwie i bez zak?óce?.

Program w?asny wspomaganie rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (profilaktyka, diagnoza i terapia logopedyczna)w swym za?o?eniu ma wyj?? naprzeciw potrzebom j?zykowym dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Skutecznie pomóc dzieciom z nieprawid?owym rozwojem i trudno?ciami w wymowie oraz profilaktyk? logopedyczn?. Program zak?ada bezpo?redni? pomoc niesion? dziecku, nauczycielom oraz rodzicom. Przewiduje dostosowanie tre?ci, form i metod prowadzonych zaj?? terapeutycznych do indywidualnych potrzeb i mo?liwo?ci dziecka. Program ten jest propozycj? wielokierunkowej koncepcji profilaktyki i terapii logopedycznej dzieci. Zak?ada wspó?prac? w zakresie wspomagania rozwoju mowy dziecka, istotnym elementem programu jest zaanga?owanie w jego realizacj? zarówno rodziców jak i pracuj?cych z nim bezpo?rednio nauczycieli.

Monika Karakula