Oferta Pomocy Psychologicznej

Szanowni Pa?stwo,
 
przekazuj? Pa?stwu ofert? pomocy psychologicznej do zapoznania si?.

W zwi?zku ze zmian? w Rozporz?dzeniu Ministra Zdrowia z dn. 19.06.2019 r. w sprawie ?wiadcze? gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzale?nie? , ( Dz. U. poz.456 z dn. 16 marca 2020 r. ), Zak?ad Medyczny „KAAR-MED” Sp. z o.o. zaprasza do skorzystania z oferty O?rodków ?rodowiskowej Opieki Psychologiczno - Psychoterapeutycznej I stopnia referencyjno?ci, które oferuj? bezp?atn? pomoc psychoterapeutów, psychologów oraz terapeutów ?rodowiskowych. Szczegó?owe lokalizacje zawarte s? w za??czonej do wiadomo?ci ulotce. Poradnie mieszcz? si? w trzech lokalizacjach: Warszawa (Ursynów), Z?bki oraz Legionowo.

Od dnia 01.04.2020r zostaje uruchomiony jeden ogólnodost?pny numer do recepcji dla wszystkich poradni 535–154-731. Pod tym numerem telefonu pracownik recepcji,  po weryfikacji danych osobowych pacjenta, uzgadnia termin teleporady do konkretnego psychologa/psychoterapeuty/terapeuty ?rodowiskowego w dogodnym dla pacjenta terminie i lokalizacji tylko i wy??cznie na teleporad?, ze wzgl?du na obecnie panuj?c? sytuacj? epidemiologiczn?. Teleporady b?d? odbywa? si? w dwóch postaciach: 1. Przez Skype; 2. Przez telefon. Docelowo placówki b?d? prowadzi? wszystkie ?wiadczenia stacjonarnie.

Chcieliby?my zaproponowa? wspó?prac? z nami w nowopowsta?ych O?rodkach Opieki Psychologiczno – Psychoterapeutycznej, zw?aszcza w tak trudnym dla nas wszystkich czasie. Nasze placówki proponuj? pomoc dla dzieci i ich rodzin prowadzon? przez zweryfikowanych w procedurze NFZ specjalistów w zakresie psychologii i psychoterapii dzieci i m?odzie?y, z du?ym do?wiadczeniem zawodowym.

Wszystkie ?wiadczenia przeprowadzane przez nasz O?rodek realizowane s? bezp?atnie w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Adresowane s? do dzieci i m?odzie?y do 21 roku ?ycia.

Oferujemy pomoc psychologa, psychoterapeuty oraz terapeuty ?rodowiskowego, a ?wiadczenia realizujemy z zakresu porady psychologicznej, diagnozy psychologicznej, psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej, wsparcia psychospo?ecznego oraz wizyt/porad indywidualnych i ?rodowiskowych. 

B?dziemy wysy?a? do Pa?stwa plakaty i inne materia?y o naszej dzia?alno?ci, aby zach?ci? do wspó?pracy z naszym O?rodkiem. Je?eli mo?liwa jest rozmowa telefoniczna z Dyrektorem Placówki, ch?tnie podzielimy si? informacjami i odpowiemy na pytania.

W za??czeniu przesy?amy ulotk?, która zawiera podstawowe informacje o naszych placówkach. Prosimy o rozwa?enie mo?liwo?ci poinformowania rodziców poprzez udost?pnianie jej za pomoc? dzienników elektronicznych.

Z powa?aniem Prezes Zak?adu Medycznego

„KAAR-MED.” Sp. z o o.

oraz Zespó? Poradni Psychologiczno – Psychoterapeutycznych 

Emilia Gural - koordynator poradni
tel. kom. 530025137
e.gural@kaarmed.pl
www.kaarmed.pl

Zak?ad Medyczny „KAAR-MED” Sp. z o.o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 10/23
02-362 Warszawa
NIP: 526-22-21-147