Ogłoszenie dla Rodziców dzieci z roczników 2010 i 2011

Informacja dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym z roczników 2010 i 2011, które nie zostały przyjęte do przedszkoli publicznych, a zamieszkują na terenie Ząbek

Informacja dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym z roczników 2010 i 2011, które nie zostały przyjęte do przedszkoli publicznych, a zamieszkują na terenie Ząbek

Szanowni Państwo,
Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym z roczników 2010 i 2011,
które nie zostały przyjęte do przedszkoli publicznych, a zamieszkują na terenie Ząbek.
Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/ 2016 w mieście Ząbki zakończyła się 31 marca 2015 roku. 27 kwietnia 2015 r. w poszczególnych placówkach zostaną wywieszone listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli.

Zgodnie z art. 1 ust. 4c ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Z dnia 18 lipca 2013 r.) dyrektor przedszkola, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez gminę- także dyrektor szkoły, zawiadamia pisemnie rodziców dziecka o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego do dnia 30 kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który została przeprowadzona rekrutacja. 
Zgodnie z art. 1 ust 4b ww. ustawy jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze danej gminy, zgłoszonych podczas rekrutacji do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, niepublicznego przedszkola, o którym mowa w art. 90 ust. 1b, lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c, przewyższy liczbę miejsc w tym przedszkolu lub w tej innej formie wychowania przedszkolnego, dyrektor przedszkola informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola burmistrza. W tym przypadku burmistrz jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole albo inną publiczną formę wychowania przedszkolnego, albo niepubliczne przedszkole, o którym mowa w art. 90 ust. 1b, które mogą przyjąć dziecko. Czas pracy wskazanego przez Burmistrza innego publicznego przedszkola albo innej publicznej formy wychowania przedszkolnego, albo niepublicznego przedszkola, o którym mowa w art. 90 ust. 1b, powinien być zbliżony do czasu pracy odpowiednio przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, o przyjęcie do których ubiegali się rodzice dziecka. 
Uprzejmie informuję, iż Burmistrz Miasta Ząbki pisemnie wskaże rodzicom dzieci pięcioletnich i czteroletnich- które nie zostały przyjęte do wnioskowanych placówek- miejsce do realizacji wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Ząbki w maju 2015 r.

Referat Oświaty i Polityki Społecznej
Urzędu Miasta Ząbki