OG?OSZENIE ! ZAKO?CZENIE ROKU!

Zapraszamy Rodziców i dzieci po odbiór pami?tkowych ksi??eczek, dyplomów i  upominków w dniu             26 czerwca 2020r.  W zwi?zku z obowi?zuj?cymi wytycznymi GIS oraz procedurami prosimy o przybycie w maseczkach., wychowawcy grup b?d? oczekiwali  na przedszkolaki przed budynkiem naszego przedszkola:

o godz. 9.30 zapraszamy dzieci z grupy JE?YKI

o godz. 11.30 zapraszamy dzieci z grupy BIEDRONKI

o godz. 13.00 zapraszamy dzieci z grupy ZAJ?CZKI

o godz. 15.00 zapraszamy dzieci z grupy ?ABKI                                                                                                                          

Obecno?? nie jest obowi?zkowa. Pami?tkowe ksi??eczki, dyplomy i upominki mo?na b?dzie odebra?  29 i 30 czerwca w godz. 7.00 - 17.00  przez rodziców lub osoby upowa?nione.