Organizacja pracy  od  1 wrze?nia 2020r. ul. Dzika 36

Organizacja pracy  od  1 wrze?nia 2020r.

w Publicznym Przedszkolu nr1 ZIELONY DINEK w Z?bkach

ul. Dzika 36

 Drodzy Rodzice!

Od 1 wrze?nia 2020r. zostanie otwarty nowy budynek przedszkola przy

ul. Dzikiej 36. Obecnie trwaj? prace zwi?zane z wyposa?aniem placówki .

Nie ma mo?liwo?ci zorganizowania  zaj?? adaptacyjnych.

Spotkamy si? dopiero 1 wrze?nia.

Ze wzgl?du na procedury zwi?zane z epidemi? COVID-19  pierwsze spotkanie adaptacyjne z rodzicami i dzie?mi zostanie zorganizowane w  odst?pach czasowych w poszczególnych grupach. ( Rodzice  w maseczkach).

W tym dniu dziecko przebywa w przedszkolu z jednym rodzicem lub opiekunem , nauczyciele prowadz?  zaj?cia adaptacyjne.

 Szczegó?owy harmonogram spotka?  oraz listy dzieci zostan? zamieszczone 25.08.2020r. (wtorek) , na stronie internetowej przedszkola.

 

Dyrektor Przedszkola