Organizacja pracy  od  1 wrze?nia 2020r. ul. Wyspia?skiego 22

Organizacja pracy  od  1 wrze?nia 2020r.

w Publicznym Przedszkolu nr1 ZIELONY DINEK w Z?bkach

ul. Wyspia?skiego 22

 

Drodzy Rodzice!

Dzieci kontynuuj?ce wychowanie przedszkolne w budynku przy ul. Wyspia?skiego 22 przebywaj? w przedszkolu, zgodnie z dotychczasowym rozk?adem dnia w godz. 7.00 - 17.30

W dalszym ci?gu obowi?zuj? procedury zwi?zane z epidemi? COVID-19, które zosta?y przes?ane mailowo przed wakacjami.

Dyrektor Przedszkola