POTWIERDZENIE WOLI ZAPISANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

W dniu 17 kwietnia 2020 r. o godz. 15:00 na stronach internetowych przedszkoli publicznych oraz szkó? podstawowych uka?? si? listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli publicznych i oddzia?ów przedszkolnych w szko?ach podstawowych. Rodzice dzieci, które zosta?y zakwalifikowane musz? zalogowa? si? do systemu e-rekrutacji i tam w dniach od 20 kwietnia od godz. 13:00 do 24 kwietnia do godz 16:00 potwierdzi? wol? zapisania dziecka do przedszkola, do którego zosta?o zakwalifikowane. Rodzice dzieci niezakwalifikowanych otrzymaj? informacj? z Urz?du Miasta Z?bki ze wskazaniem miejsca w przedszkolu do ko?ca lipca 2020 r.

URZ?D MIASTA Z?BKI