REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI - WA?NE

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIA?ÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKO?ACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Szanowni Pa?stwo

Informujemy, ?e pomimo stanu epidemii w kraju, rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddzia?ów przedszkolnych w publicznych szko?ach podstawowych  na rok szkolny 2020/2021 odb?dzie si? w Mie?cie Z?bki  we wskazanym wcze?niej terminie tj. od 30 marca do 10 kwietnia 2020 r.

W dniu 30 marca 2020 roku o godz. 13.00 pod adresem:

zabki.formico.pl
zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do przedszkoli i oddzia?ów przedszkolnych         w szko?ach podstawowych. Rodzice b?d? mogli wprowadzi? do systemu dane dziecka (loguj?c si? numerem PESEL dziecka) i dokona? rejestracji wniosku o przyj?cie do przedszkola lub oddzia?u przedszkolnego w szkole podstawowej.

Zgodnie z wcze?niejszymi informacjami zarejestrowany wniosek mia? by? wydrukowany, podpisany i z?o?ony w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru. Bior?c pod uwag? obecn? sytuacj?, w celu ograniczenia niebezpiecze?stwa zara?enia si? koronawirusem COVID19 wskazane jest, aby korzysta? tylko z rekrutacji elektronicznej.

W zwi?zku z powy?szym uprzejmie informujemy, i? po zarejestrowaniu wniosku w systemie nale?y PRZES?A? GO do wybranego przedszkola/ oddzia?u przedszkolnego w szkole podstawowej pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzaj?cymi spe?nianie wybranych kryteriów na wyznaczon? skrzynk? mailow?, w formie skanów, lub fotografii dokumentów. W przypadku braku mo?liwo?ci przes?ania dokumentacji w formie elektronicznej, w wej?ciu do placówki prowadz?cej rekrutacj? zostanie postawiona skrzynka, do której wrzuca? b?dzie mo?na niezb?dn? dokumentacj? zwi?zan? z post?powaniem rekrutacyjnym. Bardzo Pa?stwa prosimy, aby wnioski by?y sk?adane           W ZAKLEJONYCH KOPERTACH wraz ze wszystkimi niezb?dnymi za??cznikami, tak aby pracownicy placówek mogli potwierdza? w systemie e-rekrutacja kompletno?? sk?adanych wniosków. W przypadku braku kompletu dokumentów, osoby odpowiedzialne za weryfikacj? wniosków b?d? si? kontaktowa?     z Pa?stwem telefonicznie i prosi? o uzupe?nienie wniosków. PRO?BA O PODANIE NUMERU KONTAKTOWEGO.

Poni?ej przedstawiamy Pa?stwu placówki, które przeprowadzaj? rekrutacj? do publicznych przedszkoli i oddzia?ów przedszkolnych w szko?ach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 wraz        z adresami mailowymi wyznaczonymi do przesy?ania dokumentacji:

 • Publiczne Przedszkole Nr 1  „Zielony Dinek"

ul. Dzika 36, 05-091 Z?bki; tel. 22 781 61 96, rekrutacja@zielonydinek.pl

(skrzynka umieszczona w placówce g?ównej na ul. Wyspia?skiego 22)

 • Publiczne Przedszkole Nr 2 „Le?ny Zak?tek"

ul. Prusa 3/5,05-091 Z?bki; tel. 530 081 766, pp2rekrutacja@gmail.com

 • Publiczne Przedszkole Nr 3 „Skrzat"

ul. Westerplatte 1/11,05-091 Z?bki; tel. 22 762 40 10, sekretariat@eskrzat.pl

 • Publiczne Przedszkole "Jagódka ABC"

ul. ?wierkowa 2,05-091 Z?bki; tel. 792 887 770, biuro@jagodkaprzedszkole.pl

 • Publiczne Przedszkole American Kids College GoWork.pl Andrzej Kosieradzki

ul. Pi?sudskiego 152,05-091 Z?bki; tel. 792 998 761,

przedszkole@przedszkole-amerykanskie.edu.pl

 • Publiczne Przedszkole „ZOZOLAND"

ul. Powsta?ców 70A,05-091 Z?bki; tel. 505 450 112, przedszkole@zozoland.pl

 • Publiczne Przedszkole "Marzenia do spe?nienia"

ul. 11- go Listopada 85,05-091 Z?bki; tel. 790 570 131, przedszkole.mds@interia.eu

 • Publiczne Przedszkole „Akademia Fantazji”

ul. Pi?sudskiego 46,05-091 Z?bki; tel. 531 586 227, biuro@akademiafantazji.pl

 • Publiczne Przedszkole „Przysta? Elfów”

ul. Ks. Kuleszy 24,05-091 Z?bki; tel. 602 494 406, rekrutacja@przedszkole-przystanelfow.pl

 • Publiczne Przedszkole „Wyspa Przygód”

ul. Powsta?ców 29,05-091 Z?bki; tel. 574 436 672, recepcja@wyspaprzygod.edu.pl

 • Publiczne Przedszkole „Lawendowa Marina”

ul. Powsta?ców 36,05-091 Z?bki; tel. 793 921 777, biuro@lawendowamarina.pl

 • Oddzia? przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Gen. Franciszka Kleeberga,

ul. Pi?sudskiego 35,05-091 Z?bki; tel. 22 781 61 93, sekretariat@sp1zabki.pl

 • Oddzia? przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Z?bkach,

ul. Batorego 11, 05-091 Z?bki, tel. 22 781 60 66, sp2zabki@idsl.pl

 • Oddzia? przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Ma?ego Powsta?ca w Z?bkach,

ul. Ko?cielna 2, 05-091 Z?bki, tel. 883 356 192, sekretariat@sp3zabki.pl

Jednocze?nie informujemy, i? szczegó?owe informacje o ilo?ci wolnych miejsc w poszczególnych rocznikach b?d? dla Pa?stwa dost?pne po zalogowaniu do systemu zabki.formico.pl od 30 marca 2020 r.

Referat O?wiaty i Polityki Spo?ecznej

Urz?du Miasta Z?bki