Szanowni Rodzice i Opiekunowie

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W zwi?zku z sytuacj? wyst?powania koronawirusa w Polsce, a tak?e maj?c na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpiecze?stwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu si?, Mazowiecka Policja w trosce o bezpiecze?stwo dzieci i m?odzie?y apeluje o wzmo?enie nadzoru nad pociechami. W tym trudnym dla wszystkich okresie, szczególnie istotne jest, aby respektowa? ustanowione zasady, a dzieci i m?odzie? uczuli? na konieczno?? zaniechania kontaktów bezpo?rednich z rówie?nikami, unikanie miejsc publicznych oraz pozostanie w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli unikn?? ryzyka zara?enia Pa?stwa i Waszych bliskich.

Drodzy uczniowie!

W zwi?zku z sytuacj? wyst?powania koronawirusa w Polsce, a tak?e maj?c na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpiecze?stwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu si?, Mazowiecka Policja w trosce o Wasze bezpiecze?stwo apeluje o stosowanie si? do zalece?. Bardzo istotne jest, aby?cie w tym trudnym dla Wszystkich okresie zaniechali kontaktów bezpo?rednich z rówie?nikami, unikali miejsc publicznych oraz pozostali w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli unikn?? ryzyka zara?enia, nie tylko Was, ale i Waszych bliskich.

Andrzej Kulmatycki

dyrektor

Wydzia?u Biuro Kuratora O?wiaty

rzecznik prasowy

Kuratorium O?wiaty w Warszawie