"Kó?ko europejskie"

Cykliczne zaj?cia w ramach „Kó?ka europejskiego” s? przeznaczone dla dzieci z „zerówki”. Ich celem jest pog??bienie u przedszkolaków ciekawo?ci ?wiata i poszerzenie ?wiadomo?ci geopolitycznej.

Na zaj?ciach:

1) poznajemy po?o?enie geograficzne, kultur?, obyczaje, symbole narodowe, j?zyk i histori? pa?stw europejskich (w tym pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej);

2) omawiamy podstawowe zagadnienia dotycz?ce integracji europejskiej (m.in. histori? integracji, jej przejawy oraz instytucje);

3) analizujemy wybrane poj?cia politologiczne, np.: pa?stwo, ojczyzna, patriotyzm, obywatel, wybory, etc.

 

Po ca?orocznym cyklu zaj?? przedszkolak powinien:

  • w zakresie WIEDZY: kojarzy? pa?stwa europejskie, wymieni? i scharakteryzowa? przynajmniej kilka z nich;
  • w zakresie UMIEJ?TNO?CI: rozumie? (na swoim poziomie) podstawowe poj?cia zwi?zane z integracj? europejsk? oraz szeroko rozumian? geopolityk?;
  • w zakresie KOMPETENCJI: lepiej rozumie? otaczaj?cy go ?wiat.

 

Podczas zaj?? korzystamy z ró?nych pomocy edukacyjnych oraz publikacji opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, m.in.:

1)      Przygody Pana Kapitalnego, czyli o tym jak EFS pomaga spe?ni? marzenia;

2)      M. W?grzecka, Niezwyk?e przygody Maksa Europejskiego;

3)      Ka?dy mo?e pracowa? – Ksi??eczka o Europejskim Funduszu Spo?ecznym.

 

Mam nadziej?, ?e zaj?cia pomog? przedszkolakowi lepiej rozpoznawa? otaczaj?c? go rzeczywisto?ci oraz naucz? krytycznie my?le?.

 

dr Ma?gorzata Mizerska-Wrotkowska – mama Weroniki, internacjolog, nauczyciel akademicki, adiunkt w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego