Terapia pedagogiczna

Jest to oddzia?ywanie za pomoc? ?rodków psycho- pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudno?ci w uczeniu si?.

Ma na celu eliminowanie niepowodze? szkolnych oraz ich ujemnych skutków, wyrównywanie wiadomo?ci. W ramach terapii pedagogicznej prowadzone s? indywidualne zaj?cia korekcyjno- kompensacyjne z dzie?mi w zakresie rozwoju emocjonalnego, spo?ecznego, rozwoju my?lenia dzieci?cego, kompetencji matematycznych, przygotowania do nauki czytania i pisania (analiza i synteza s?uchowa, wzrokowa, koordynacja s?uchowo- wzrokowa), rozwój sprawno?ci motoryki ma?ej.

Celem nadrz?dnym terapii jest wszechstronne stymulowanie rozwoju dziecka oraz stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psycho– motorycznych. Usprawnianie odbywa si? poprzez zestaw zaj?? wyrównawczych realizowanych w formie polisensorycznych zabaw, gier, rozmów, wype?niania kart pracy z poszczególnych obszarów, a nawet bajkoterapii.

Katarzyna Komorek