Zaj?cia "Czytam sobie"

Program do nauki globalnego  czytania dla dzieci w wieku przedszkolnym

Celem wychowania przedszkolnego jest „ wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnie? oraz kszta?towanie czynno?ci intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji”(Podstawa Programowa). Do takich czynno?ci intelektualnych nale?y umiej?tno?? czytania i pisania.

Nauka czytania dla dziecka w przedszkolu powinna by? wspania?? zabaw?, gdy? uczy si? ono poprzez zabaw?. Zabawa jest traktowana przez dzieci jako co? naturalnego i w bardzo istotny sposób wp?ywa na ich wszechstronny rozwój. Dobrze zorganizowana zabawa pozwala na nabywanie i doskonalenie ró?nych umiej?tno?ci. Im jest bardziej atrakcyjna, tym wi?cej korzy?ci czerpie z niej dziecko. Przyswojenie s?owa pisanego jest dla dziecka ?atwiejsze i bardziej naturalne, gdy zaczyna si? z nim oswaja? we wczesnym wieku przedszkolnym. Nauka ta równie? pobudza inteligencj? dzieci i zwi?ksza ich mo?liwo?ci umys?owe. Nauka czytania dostosowana jest do wieku trzylatka. Znacznie ?atwiej jest zapami?ta? i przyswoi? s?owo, które ma jakie? znaczenie. Powinno by? napisane du?ymi, wyra?nymi literami a nauka nie powinna trwa? zbyt d?ugo. Zacz?li?my si? uczy? czyta? poprzez eksponowanie kartoników z napisami i odpowiadaj?cymi im ilustracjami. S? to osoby z najbli?szego otoczenia dziecka (mama, tata, babcia, dziadek). Dzieci potrafi?  ju? odczyta? swoje imi? odnajduj?c je na kartoniku. Gdy przyswoimy sobie pojedyncze s?owa, b?dziemy czyta? wyra?enia dwuwyrazowe. Bardzo wa?na w tej nauce jest systematyczno?? i utrwalanie s?ów, wyra?e? przez kilkakrotne powtarzanie. Zadaniem naszego czytania globalnego  jest u?atwienie poznania w pó?niejszym czasie spontanicznego poznawania liter gdy? zgodnie z Podstaw? Programow? dziecko ko?cz?ce przedszkole powinno interesowa? si? czytaniem a naszym celem i zadaniem jest to  dzieciom  u?atwi?.

Barbara Kurek