Zajęcia plastyczne

W naszym przedszkolu prowadzimy dodatkowe zajęcia plastyczne w oparciu o program "Mały Artysta"

Zadaniem tych zajęć jest rozwijanie sprawności manualnej w różnych technikach plastycznych, a także uwrażliwienie dziecka na zjawiska otaczającej rzeczywistości ( barwa, światło, przestrzeń, linia). Zajęcia te pełnią także funkcję terapeutyczną. Polega ona na tym, że poprzez organizowanie różnych form aktywności plastycznej dziecka, poprzez rozwijanie i kształtowanie umiejętności, usuwa się u dziecka zahamowania, poczucie niepewności, uczy wiary we własne siły, we własne możliwości twórcze.

W pracy z dziećmi stosujemy różne techniki : płaskie tj. rysowanie, malowanie, wydzieranie, wyklejanie, jak i przestrzenne : wycinanie, lepienie, tworzenie prac konstrukcyjnych z papieru i różnorodnego materiału. Metody jakie wykorzystujemy na zajęciach plastycznych to :praca według wzoru. Prace według wzoru polegają, na odtwarzaniu przez dzieci gotowych wytworów wykonywanych zazwyczaj przez nauczyciela. Metoda ta znajduje zastosowanie w zajęciach poświęconych majsterkowaniu z materiałów różnorodnych oraz konstruowaniu z papieru. W oparciu o tę metodę dzieci zdobywają umiejętności techniczne w operowaniu różnorodnym materiałem, zapoznają się ze sposobem łączenia za pomocą kleju, gliny, wdrażają się do posługiwania nożyczkami, ćwiczą sprawność rąk, oraz zaznajamiają się z elementami organizacji pracy.

Metoda zadań inspirujących- koncentruje ona ekspresję twórczą dzieci na tematyce proponowanej przez nauczyciela. W metodzie tej mieszczą się prace wg. określonego wzoru. Metoda zadań inspirujących ma na celu poszerzenie repertuaru tematycznego jak i wzbogacenie formy, kolorystyki i kompozycji wytworów dzieci, nasuwając im problemy, które same muszą rozwiązać. Zajęcia na temat określony kształcą umiejętność obserwacji, rozwijają wyobraźnię dziecka i pobudzają do myślenia, do wysiłku i przezwyciężania trudności w dążeniu do z góry wyznaczonego celu. Metoda swobodnej ekspresji- jest to podstawowa metoda pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, połączona z wykonaniem przez dziecko pracy plastycznej na dowolny temat.

Tematykę prac plastycznych dobieramy w zależności od pory roku, obchodzonych świąt, uroczystości czy też sugestii i pomysłów dzieci.

Maria Jolanta Bizub 

Grażyna Wasilewska