Zaj?cia plastyczne

W naszym przedszkolu prowadzimy dodatkowe zaj?cia plastyczne w oparciu o program "Ma?y Artysta"

Zadaniem tych zaj?? jest rozwijanie sprawno?ci manualnej w ró?nych technikach plastycznych, a tak?e uwra?liwienie dziecka na zjawiska otaczaj?cej rzeczywisto?ci ( barwa, ?wiat?o, przestrze?, linia). Zaj?cia te pe?ni? tak?e funkcj? terapeutyczn?. Polega ona na tym, ?e poprzez organizowanie ró?nych form aktywno?ci plastycznej dziecka, poprzez rozwijanie i kszta?towanie umiej?tno?ci, usuwa si? u dziecka zahamowania, poczucie niepewno?ci, uczy wiary we w?asne si?y, we w?asne mo?liwo?ci twórcze.

W pracy z dzie?mi stosujemy ró?ne techniki : p?askie tj. rysowanie, malowanie, wydzieranie, wyklejanie, jak i przestrzenne : wycinanie, lepienie, tworzenie prac konstrukcyjnych z papieru i ró?norodnego materia?u. Metody jakie wykorzystujemy na zaj?ciach plastycznych to :praca wed?ug wzoru. Prace wed?ug wzoru polegaj?, na odtwarzaniu przez dzieci gotowych wytworów wykonywanych zazwyczaj przez nauczyciela. Metoda ta znajduje zastosowanie w zaj?ciach po?wi?conych majsterkowaniu z materia?ów ró?norodnych oraz konstruowaniu z papieru. W oparciu o t? metod? dzieci zdobywaj? umiej?tno?ci techniczne w operowaniu ró?norodnym materia?em, zapoznaj? si? ze sposobem ??czenia za pomoc? kleju, gliny, wdra?aj? si? do pos?ugiwania no?yczkami, ?wicz? sprawno?? r?k, oraz zaznajamiaj? si? z elementami organizacji pracy.

Metoda zada? inspiruj?cych- koncentruje ona ekspresj? twórcz? dzieci na tematyce proponowanej przez nauczyciela. W metodzie tej mieszcz? si? prace wg. okre?lonego wzoru. Metoda zada? inspiruj?cych ma na celu poszerzenie repertuaru tematycznego jak i wzbogacenie formy, kolorystyki i kompozycji wytworów dzieci, nasuwaj?c im problemy, które same musz? rozwi?za?. Zaj?cia na temat okre?lony kszta?c? umiej?tno?? obserwacji, rozwijaj? wyobra?ni? dziecka i pobudzaj? do my?lenia, do wysi?ku i przezwyci??ania trudno?ci w d??eniu do z góry wyznaczonego celu. Metoda swobodnej ekspresji- jest to podstawowa metoda pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, po??czona z wykonaniem przez dziecko pracy plastycznej na dowolny temat.

Tematyk? prac plastycznych dobieramy w zale?no?ci od pory roku, obchodzonych ?wi?t, uroczysto?ci czy te? sugestii i pomys?ów dzieci.

Maria Jolanta Bizub 

Gra?yna Wasilewska