Zaj?cia sensoryczne

INTEGRACJA SENSORYCZNA, czyli przetwarzanie bod?ców sensorycznych

To skomplikowany proces, podczas którego uk?ad nerwowy cz?owieka odbiera informacje z receptorów wszystkich zmys?ów (dotyk; uk?ad przedsionkowy odbieraj?cy ruch; czucie cia?a, czyli propriocepcja, w?ch, smak, wzrok i s?uch; grawitacja), nast?pnie organizuje je i interpretuje tak, aby mog?y by? wykorzystane w celowym i efektywnym dzia?aniu.

Zmys?y podstawowe dla integracji sensorycznej (dotyk, równowaga oraz czucie cia?a) maj? zasadnicze znaczenie w naszym codziennym funkcjonowaniu. Ich dobre zintegrowanie jest podstaw? optymalnego rozwoju i dzia?ania pozosta?ych wszystkich wy?szych zmys?ów i umiej?tno?ci. Nale?? do nich na przyk?ad: wzrok, s?uch, mowa, umiej?tno?? chodzenia, stabilizacja grawitacyjna oraz zdolno?? wykonywania precyzyjnych czynno?ci, jak malowanie, pisanie.

Objawy dysfunkcji

Nie u wszystkich dzieci przyczyn? problemów w nauce, rozwoju lub zachowania jest zaburzona integracja sensoryczna. S? jednak wyra?ne czynniki wskazuj?ce na dysfunkcje integracji sensorycznej.
 

Poni?ej przedstawione s? najwa?niejsze z nich:

1. Nadmierna wra?liwo?? na bod?ce dotykowe, wzrokowe, s?uchowe oraz ruch.
Nadwra?liwo?? mo?e si? objawia? takimi zaburzeniami zachowania jak: rozdra?nienie, wycofywanie si? w wyniku dotkni?cia, unikanie okre?lonych rodzajów ubra? lub jedzenia, rozpraszalno?? lub l?k podczas zwyk?ych zabaw ruchowych np. na placu zabaw.

2. Zbyt ma?a wra?liwo??/reaktywno?? na stymulacj? sensoryczn?. W przeciwie?stwie do dziecka z nadwra?liwo?ci?, dziecko ze zbyt s?ab? reaktywno?ci? mo?e poszukiwa? intensywnych wra?e? sensorycznych takich jak celowe uderzanie cia?em o przedmioty lub intensywne kr?cenie si? wokó? w?asnej osi. Dziecko mo?e ignorowa? ból czy by? nie?wiadome zmian pozycji cia?a. Zachowania niektórych dzieci zmieniaj? si? drastycznie od nadwra?liwo?ci do zbyt s?abej reaktywno?ci /podwra?liwo?ci/.

3. Zbyt wysoki lub niski poziom aktywno?ci ruchowej.
Dziecko mo?e by? ci?gle w ruchu lub wolno si? uaktywnia? i m?czy? si? szybko. U niektórych dzieci poziom aktywno?ci mo?e si? zmienia? od jednego ekstremum do drugiego.

4.Trudno?ci z koncentracj?, impulsywno??.

5.Problemy z koordynacj?.
Problemy te mog? dotyczy? umiej?tno?ci z zakresu du?ej lub ma?ej motoryki. Niektóre dzieci b?d? mia?y s?ab? równowag?, inne natomiast b?d? mia?y olbrzymie trudno?ci z nauczeniem si? nowej czynno?ci wymagaj?cej koordynacji ruchowej.

6.Opó?nienie rozwoju mowy, rozwoju ruchowego oraz trudno?ci w nauce. 
Objawy te mog? by? widoczne w wieku przedszkolnym razem z innymi objawami dysfunkcji integracji sensorycznej. U niektórych dzieci w wieku szkolnym mog? wyst?powa? problemy w nauce mimo normalnego poziomu inteligencji.

7.S?aba organizacja zachowania.
Dziecko mo?e by? impulsywne lub mo?e ?atwo si? rozprasza? i okazywa? brak planowania przed wykonaniem jakiego? zadania. Niektóre dzieci mog? mie? problemy z przystosowaniem si? do nowej sytuacji. Inne mog? reagowa? agresywnie, wycofywa? si? lub by? sfrustrowane kiedy ponios? pora?k?.

8. Niskie poczucie w?asnej warto?ci.
Czasami dziecko, które ma wspomniane problemy nie czuje si? dobrze. M?dre dziecko z tymi problemami mo?e wiedzie?, ?e niektóre rzeczy jest mu trudniej wykona? ni? innym dzieciom, ale mo?e nie wiedzie? dlaczego. Takie dziecko mo?e by? odbierane jako leniwe, znudzone, bez motywacji. Niektóre dzieci same znajduj? sposoby na unikni?cie trudnych i kr?puj?cych/k?opotliwych zada?. W takiej sytuacji dziecko mo?e by? odbierane jako uparte i sprawiaj?ce k?opoty. Nie znaj?c przyczyny takiego zachowania rodzice i dzieci mog? si? obwinia?. Sytuacja taka sprzyja rozwojowi napi?cia w rodzinie, niskiemu poczuciu warto?ci oraz poczuciu bezsilno?ci.

Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej prezentuje wi?cej ni? jedno z powy?szych objawów. Je?li podejrzewacie Pa?stwo, ?e wasze dziecko pasuje do tego obrazu, to powinno ono by? poddane badaniu przez wykwalifikowanego terapeut? integracji sensorycznej.

Terapeuta wykwalifikowany w zakresie integracji sensorycznej sprawi, ?e dziecko w aktywny, przyjazny i naturalny sposób zdob?dzie informacje na temat ruchowych i dotykowych wra?e? sensorycznych. Dzi?ki terapii opartej na integracji sensorycznej stan dziecka ulegnie poprawie, poniewa? nauczy si? ono osi?ga? zamierzone cele poprzez zabaw?, a dzieci bardzo to lubi?.

Agnieszka ?ochowska

Terapeuta SI