Zaj?cia teatralne

Najwi?ksz? uwag? podczas siedmiu lat swojej pracy stara?am si? skupi? na rozwoju pracy metodami teatralnymi, w których odkry?am najwi?kszy potencja? rozwojowy nie tylko dla siebie, ale równie? dla dzieci.

Bior?c pod uwag? moje wcze?niejsze do?wiadczenie z teatrem (uko?czona Szko?a Aktorska Pa?stwa Machulskich, prowadz? liczne warsztaty teatralne) czu?am, ?e metody teatralne mog? nie tyle rozwin?? mój warsztat, ale przede wszystkim pomóc dzieciom w zrozumieniu wielu istotnych poj?? z zakresu relacji mi?dzyludzkich i nie tylko.

Nie sztuka zapewni? dzieciom w przedszkolu bierny dost?p do sztuki. Sztuka uczyni? je czynnymi uczestnikami sztuki. Podczas swojej codziennej pracy dydaktyczno – wychowawczo – opieku?czej stara?am si? „przemyca?” elementy sztuki aktorskiej. Dzieci z wielkim zainteresowaniem, u?miechem na twarzy i zapa?em uczestnicz? w zaj?ciach na których pojawiaj? si? pacynki, dzi?ki którym zaj?cia staj? si? bardziej ciekawe, weso?e, nabieraj? ca?kiem innego wymiaru. Myszka Agatka, ?yrafa Agrafka, Mi? Krzy?, ?o? Superkto?, Kung Fu Panda i Zuzia – to w?a?nie pacynki, które w zale?no?ci od tematu zaj?? pojawiaj? si? i odkrywaj? z nami wiedz?, ale równie? weso?o bawi? si? z dzie?mi. Dzieci bardzo ch?tnie si?gaj? podczas zaj?? po pacynki i odgrywaj? ró?ne role wchodz?c w interakcj? z innymi pacynkami lub dzie?mi.

Najcz??ciej na zaj?ciach teatralnych wykorzystuj? dram? – metod? edukacyjno – wychowawczo – teatraln?, dzi?ki której dzieci mog? zagra? „wszystkie role ?wiata”. Praca metodami dramowymi pomaga w  realizowaniu wielorakich zada? programowych i funkcji wychowawczych. Dzieci wzbogacaj? swój poziom kulturalny, albowiem teatr stanowi wyj?tkow? ga??? sztuki i kultury. Rozbudowuje i kszta?tuje wyobra?ni?, pozwala dostrzec sprawy innych ludzi, uczy wra?liwo?ci. Poprzez udzia? w ró?nych formach teatralnych kszta?tuje si? osobowo?? m?odego cz?owieka, zapewniony jest wszechstronny rozwój psychospo?eczny. Umacnia si? tak?e poczucie w?asnej warto?ci. Przygotowanie i udzia? w przedstawieniach aktywizuje dziecko, sk?ania do podejmowania zada?, umacnia wi?zi spo?eczne i emocjonalne.

Zabawa w teatr pozwala wykaza? si? inwencj? i pomys?owo?ci?, a tak?e twórcz? postaw?. Dziecko kreuje dan? posta? w przedstawieniu. Zastanawia si? jak zagra?, aby zaprezentowa? si? jak najlepiej. Zaj?cia teatralne pobudzaj? do prze?ywania ró?norodnych pozytywnych emocji. Ucz? pokonywa? trudno?ci i przeszkody. Nauczyciel prowadz?cy zaj?cia tak?e wzbogaca swój warsztat pedagogiczny. Poznaje potrzeby uczniów, ich zainteresowania, postawy, cechy pozytywne i negatywne. Wraz z podopiecznymi uczy si? wyrozumia?o?ci i cierpliwo?ci, wzbogaca s?ownictwo, wra?liwo?? estetyczn?, zasób wiadomo?ci. Jest tu tak?e praca nad wymow?, dykcj?, poprawno?ci? j?zykow?.

Udzia? w zaj?ciach teatralnych pomaga osobom nie?mia?ym odnale?? siebie, uzewn?trzni? swe prze?ycia i potrzeby. Trzeba przecie? prze?ama? nie?mia?o??, trem? i wyj?? na scen?. Uznanie ze strony widowni to najwi?ksza rado?? i powód do dumy dla m?odych aktorów. Dzieci wiedz?, ?e odnosz? osobisty sukces, budzi si? w nich nadzieja, d??? do nowych osi?gni??. Aprobata i uznanie ze strony publiczno?ci daje poczucie w?asnej warto?ci. Buduje zaufanie do siebie samego. Dziecko uczy si? wspó?dzia?ania i wspó?istnienia z grup?. Udzia? w spektaklach ma tak?e olbrzymi wp?yw na sfer? ruchow? dziecka - daje swobod? ruchu, zaspakaja potrzeb? dzia?ania. Osoby nadpobudliwe natomiast musz? zapanowa? nad sob?, wyciszy? si? i skupi?, aby wyj?? na scen?.

Najwa?niejsza jest jednak wspólne prze?ywanie pozytywnych emocji.

Beata Kurda