Ogłoszenie dotyczące rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2015/2016

Szanowni Państwo,

Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym,

zamieszkujący na terenie Miasta Ząbki

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/ 2016 w Mieście Ząbki będzie przeprowadzona w okresie od 10 marca 2015 roku do 31 marca 2015 roku dla dzieci z roczników 2010, 2011 i 2012.

Wnioski są do pobrania na stronie Urzędu Miasta Ząbki (link- wniosek do pobrania) oraz w poszczególnych placówkach. Zgodnie z art. 20 za ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola oraz publicznej szkoły może być złożony do nie więcej niż TRZECH wybranych publicznych przedszkoli albo publicznych szkół.

W Mieście Ząbki funkcjonują 3 publiczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w dwóch Szkołach Podstawowych. Ponadto na terenie miasta funkcjonuje 16 niepublicznych przedszkoli oraz 1 niepubliczny punkt przedszkolny.

Pragniemy poinformować, iż 5 marca 2015 roku dwa Przedszkola Niepubliczne otrzymały od Burmistrza Miasta Ząbki zezwolenie na założenie przedszkola publicznego. Od 1 września 2015 roku sieć przedszkoli publicznych Miasta Ząbki będzie uzupełniona o Przedszkole Publiczne „Miś”, ul. 11-go Listopada 85 oraz Przedszkole Publiczne „Jagódka ABC”, ul. Świerkowa 2. Wyżej wymienione przedszkola zostały włączone w proces rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/ 2016 w Mieście Ząbki.

Miasto Ząbki bardzo prężnie się rozwija, co wiąże się z ciągłym napływem ludności, a co za tym idzie ilość kandydatów do przedszkoli jest znacznie większa niż ilość miejsc w placówkach publicznych.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. określa kryteria rekrutacji, zasady, warunki i tryb przyjmowania dzieci do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych. W myśl art. 20c ust. 1 do powyższych placówek przyjmowane będą dzieci (kandydaci) zamieszkałe na obszarze danej gminy, czyli na terenie Miasta Ząbki.

Zgodnie z ustawowym obowiązkiem do przedszkoli publicznych muszą być przyjęte dzieci w wieku 5 lat, które zgodnie z obowiązującymi od 1 września 2011 r. przepisami podlegają obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu.

W pierwszej kolejności zapewnia się wychowanie przedszkolne także kandydatom, którym Miasto Ząbki na podstawie art. 7 ust. 1-3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 827, z późn. zm.) ma obowiązek zapewnić wychowanie przedszkolne tj. dzieciom 4- letnim.

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/ 2016 obowiązują kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe oraz kryteria ustalone przez Radę Miasta Ząbki Uchwałą Nr IV/32/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Każdemu kryterium przypisana jest określona ilość punktów. W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna, ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę miejsce przedszkola/ szkoły na liście preferencji kandydata (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych). Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając dokumenty, o których mowa w ww. uchwale. W przypadku niezłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w ząbkowskich publicznych przedszkolach na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe (zgodnie z zapisami ustawy do powyższych kryteriów należy załączyć odpowiednią dokumentację).

Informujemy, że kryteria  ustawowe mają jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria dodatkowe określone przez Radę Miasta Ząbki ww. uchwałą.    

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria dodatkowe określone przez Radę Miasta Ząbki ww. uchwałą.

Tabela Nr 1

kryteria ustawowe i dokumentacja, którą należy złożyć potwierdzając spełnianie kryterium

 

Lp.

1

 

Kryterium

2

 

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

3

 

 

1.

 

Wielodzietność rodziny kandydata

 

 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

 

2.

 

Niepełnosprawność kandydata

 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na  niepełnosprawność

 

 

3.

 

 

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

 

 

 

4.

 

 

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

 

 

 

5.

 

 

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

 

 

6.

 

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

 

 

7.

 

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą  zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie  pieczy zastępczej (Dz. U. Z 2013 r. poz. 135, ze zm.).

     

Tabela Nr 2- kryteria i dokumentacja, którą należy złożyć potwierdzając spełnianie kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego - dotyczy publicznych przedszkoli                             

Lp.

1

Kryterium

2

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

3

Liczba punktów za kryterium

4

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

Oboje rodzice kandydata pracują zawodowo

 

·         zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,

·         zaświadczenie szkoły lub szkoły wyższej potwierdzające naukę w trybie dziennym,

·         aktualny wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

2.

Rodzice kandydata złożyli w Urzędzie Skarbowym w Wołominie roczne zeznanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za rok poprzedzający złożenie wniosku:

a) gdy zrobili to oboje rodzice

b) gdy zrobiło to jedno z rodziców

 

kopia pierwszej strony zeznania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za rok poprzedzający złożenie wniosku lub kopia zgłoszenia aktualizującego osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP- 3)

 

 

a) 8

 

 

b) 4

 

 

3.

Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tego samego, wybranego przez rodziców przedszkola

pisemne oświadczenie rodzica kandydata o uczęszczaniu drugiego dziecka do danej placówki

 

 

7

 

 

4.

Rodzice kandydata spełniają kryterium dochodu na osobę w rodzinie w wysokości 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.)

 

pisemne oświadczenie rodzica kandydata o spełnianiu kryterium dochodu na osobę w rodzinie

 

 

5

 

5.

 

Rodzice kandydata posiadają dwoje dzieci

 

kopie  aktów urodzenia dzieci

 

5

 

 

6.

Istnieje potrzeba zapewnienia kandydatowi opieki w czasie przekraczającym 8 godzin dziennie i korzystania z trzech posiłków dziennie

pisemne oświadczenie rodzica kandydata o potrzebie zapewnienia kandydatowi opieki w czasie przekraczającym 8 godzin dziennie i korzystania z trzech posiłków dziennie

 

 

5

Tabela Nr 3- kryteria i dokumentacja, którą należy złożyć potwierdzając spełnianie kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego- dotyczy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Lp.

1

Kryterium

2

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

3

Liczba punktów za kryterium

4

 

 

1.

 

Kandydat mieszka w obwodzie szkoły podstawowej, w której zorganizowany jest oddział przedszkolny, do którego prowadzona jest rekrutacja

pisemne oświadczenie rodzica kandydata o miejscu zamieszkania kandydata w obwodzie szkoły podstawowej, w której zorganizowany jest oddział przedszkolny, do którego prowadzona jest rekrutacja

 

 

9

 

2.

 

Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tej samej szkoły

pisemne oświadczenie rodzica kandydata o uczęszczaniu drugiego dziecka do danej placówki

 

 

8

 

 

 

3.

Rodzice kandydata złożyli w Urzędzie Skarbowym w Wołominie roczne zeznanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za rok poprzedzający złożenie wniosku:

a) gdy zrobili to oboje rodzice

b) gdy zrobiło to jedno z rodziców

kopia pierwszej strony zeznania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za rok poprzedzający złożenie wniosku lub kopia zgłoszenia aktualizującego osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP- 3)

 

 

 

a) 8

 

 

b) 4

 

 

4.

Rodzice kandydata spełniają kryterium dochodu na osobę w rodzinie w wysokości 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

pisemne oświadczenie rodzica kandydata o spełnianiu kryterium dochodu na osobę w rodzinie

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

5.

Oboje rodzice kandydata pracują zawodowo

·         zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,

·         zaświadczenie szkoły lub szkoły wyższej potwierdzające naukę w trybie dziennym,

·         aktualny wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS

 

 

 

 

 

 

6

 

6.

 

Rodzice kandydata posiadają dwoje dzieci

 

kopie aktów urodzenia dzieci

 

5

Harmonogram  rekrutacji  do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przedstawia Tabela Nr 4.

 

Lp

 

 

Rodzaj czynności

 

 

Termin

 

Termin postępowania uzupełniającego

 

1.

 

Składanie wniosków wraz z załącznikami dla dzieci z rocznika 2010, 2011 i 2012

 

 

od 10 marca 2015 r. 

do 31 marca 2015 r.

 

od 17 sierpnia 2015 r. 

do 20 sierpnia 2015 r.

 

 

2.

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i  kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

 

20 kwietnia 2015 r.

 

 

 

24 sierpnia 2015 r.

 

 

3.

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i  kandydatów nieprzyjętych

 

27 kwietnia 2015 r.

 o godz. 15.00

 

 

28 sierpnia 2015 r.

 o godz. 15.00

 

Szanowni Państwo,

warto przy okazji rekrutacji zwrócić Państwa uwagę na następujące kwestie:

Zgodnie z obowiązują ustawą o Ewidencji Ludności ( Dz. U. z 2010r. nr 217 poz. 1427) w myśl art. 24 Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonać obowiązek meldunkowy polegający na zameldowaniu w miejscu pobytu stałego i czasowego, wymeldowaniu z miejsca pobytu stałego i czasowego, zgłoszeniu wyjazdu oraz powrotu z zagranicy.
W art. 27 ustawodawca nakłada na osobę obowiązek zameldowania w miejscu pobytu stałego, bądź czasowego najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Dla usprawnienia procedury meldunkowej obecnie organ dokonujący zameldowania na pobyt stały jednocześnie wymeldowuje z poprzedniego miejsca. Ponadto czynności tej można dokonać przez pełnomocnika.

Składając „Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego” w procesie rekrutacji, wskazujecie w nim adres zamieszkania zarówno Państwa  jak i kandydata.

Biorąc pod uwagę powyższe, mają Państwo obowiązek najpóźniej w terminie 30 dni od daty złożenia tego oświadczenia dokonać zameldowania pod wskazanym adresem (zakładając, że początek zamieszkiwania to data złożenia wniosku). Należy w tym miejscu podkreślić, że oświadczenia te składacie Państwo pod odpowiedzialnością karną za podawanie nieprawdy.

Jednocześnie należy wskazać, że w art. 45 ust. 1b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, została określona właściwość urzędów skarbowych, w których podatnik ma obowiązek złożyć zeznanie podatkowe: urzędem takim jest urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed tym dniem - według ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium, z zastrzeżeniem ust. 1c. Stąd wypełniając zeznanie podatkowe, podatnik winien w nim wskazać faktyczne miejsce zamieszkania, tożsame ze zgłoszonym w procesie rekrutacji.

 

Urząd Miasta Ząbki będzie dokonywał weryfikacji złożonych w trakcie rekrutacji oświadczeń o zamieszkiwaniu pod kątem wypełnienia obowiązku meldunkowego a także- we współpracy z Urzędem Skarbowym- pod kątem zgodności danych adresowych wykazanych w zeznaniu podatkowym.

 

                                                                                  Referat Oświaty i Polityki Społecznej

                                                                                              Urzędu Miasta Ząbki

 

Uchwała nr IV/32/2015 Rady Miasta z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1338

 

/userfiles/akt.pdf