Og?oszenie dotycz?ce rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2015/2016

Szanowni Pa?stwo,

Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym,

zamieszkuj?cy na terenie Miasta Z?bki

Uprzejmie informujemy, ?e rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddzia?ów przedszkolnych w szko?ach podstawowych na rok szkolny 2015/ 2016 w Mie?cie Z?bki b?dzie przeprowadzona w okresie od 10 marca 2015 roku do 31 marca 2015 roku dla dzieci z roczników 2010, 2011 i 2012.

Wnioski s? do pobrania na stronie Urz?du Miasta Z?bki (link- wniosek do pobrania) oraz w poszczególnych placówkach. Zgodnie z art. 20 za ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie o?wiaty oraz niektórych innych ustaw wniosek o przyj?cie do publicznego przedszkola oraz publicznej szko?y mo?e by? z?o?ony do nie wi?cej ni? TRZECH wybranych publicznych przedszkoli albo publicznych szkó?.

W Mie?cie Z?bki funkcjonuj? 3 publiczne przedszkola oraz oddzia?y przedszkolne w dwóch Szko?ach Podstawowych. Ponadto na terenie miasta funkcjonuje 16 niepublicznych przedszkoli oraz 1 niepubliczny punkt przedszkolny.

Pragniemy poinformowa?, i? 5 marca 2015 roku dwa Przedszkola Niepubliczne otrzyma?y od Burmistrza Miasta Z?bki zezwolenie na za?o?enie przedszkola publicznego. Od 1 wrze?nia 2015 roku sie? przedszkoli publicznych Miasta Z?bki b?dzie uzupe?niona o Przedszkole Publiczne „Mi?”, ul. 11-go Listopada 85 oraz Przedszkole Publiczne „Jagódka ABC”, ul. ?wierkowa 2. Wy?ej wymienione przedszkola zosta?y w??czone w proces rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddzia?ów przedszkolnych w szko?ach podstawowych na rok szkolny 2015/ 2016 w Mie?cie Z?bki.

Miasto Z?bki bardzo pr??nie si? rozwija, co wi??e si? z ci?g?ym nap?ywem ludno?ci, a co za tym idzie ilo?? kandydatów do przedszkoli jest znacznie wi?ksza ni? ilo?? miejsc w placówkach publicznych.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. okre?la kryteria rekrutacji, zasady, warunki i tryb przyjmowania dzieci do przedszkoli oraz oddzia?ów przedszkolnych. W my?l art. 20c ust. 1 do powy?szych placówek przyjmowane b?d? dzieci (kandydaci) zamieszka?e na obszarze danej gminy, czyli na terenie Miasta Z?bki.

Zgodnie z ustawowym obowi?zkiem do przedszkoli publicznych musz? by? przyj?te dzieci w wieku 5 lat, które zgodnie z obowi?zuj?cymi od 1 wrze?nia 2011 r. przepisami podlegaj? obowi?zkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu.

W pierwszej kolejno?ci zapewnia si? wychowanie przedszkolne tak?e kandydatom, którym Miasto Z?bki na podstawie art. 7 ust. 1-3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie o?wiaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 827, z pó?n. zm.) ma obowi?zek zapewni? wychowanie przedszkolne tj. dzieciom 4- letnim.

W post?powaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddzia?ów przedszkolnych w szko?ach podstawowych na rok szkolny 2015/ 2016 obowi?zuj? kryteria okre?lone w ustawie o systemie o?wiaty tzw. kryteria ustawowe oraz kryteria ustalone przez Rad? Miasta Z?bki Uchwa?? Nr IV/32/2015 Rady Miasta Z?bki z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie okre?lenia kryteriów branych pod uwag? na drugim etapie post?powania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddzia?ów przedszkolnych w szko?ach podstawowych. Ka?demu kryterium przypisana jest okre?lona ilo?? punktów. W przypadku uzyskania przez grup? kandydatów równorz?dnych wyników, komisja rekrutacyjna, ustalaj?c kolejno?? kwalifikacji, bierze pod uwag? miejsce przedszkola/ szko?y na li?cie preferencji kandydata (w porz?dku od najbardziej do najmniej preferowanych). Spe?nianie kryteriów nale?y potwierdzi? do??czaj?c dokumenty, o których mowa w ww. uchwale. W przypadku niez?o?enia dokumentów potwierdzaj?cych spe?nianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczno?ci zawartych w o?wiadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatruj?c wniosek, nie uwzgl?dnia danego kryterium.

W przypadku wi?kszej liczby kandydatów ni? liczba wolnych miejsc w z?bkowskich publicznych przedszkolach na pierwszym etapie post?powania rekrutacyjnego brane s? pod uwag? kryteria ustawowe (zgodnie z zapisami ustawy do powy?szych kryteriów nale?y za??czy? odpowiedni? dokumentacj?).

Informujemy, ?e kryteria  ustawowe maj? jednakow? warto??.

W przypadku równorz?dnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie post?powania rekrutacyjnego lub je?eli po zako?czeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie post?powania rekrutacyjnego s? brane pod uwag? kryteria dodatkowe okre?lone przez Rad? Miasta Z?bki ww. uchwa??.    

W przypadku równorz?dnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie post?powania rekrutacyjnego do oddzia?ów przedszkolnych w szko?ach podstawowych lub je?eli po zako?czeniu tego etapu dana placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie post?powania rekrutacyjnego s? brane pod uwag? kryteria dodatkowe okre?lone przez Rad? Miasta Z?bki ww. uchwa??.

Tabela Nr 1

kryteria ustawowe i dokumentacja, któr? nale?y z?o?y? potwierdzaj?c spe?nianie kryterium

 

Lp.

1

 

Kryterium

2

 

Dokument potwierdzaj?cy spe?nianie kryterium

3

 

 

1.

 

Wielodzietno?? rodziny kandydata

 

 

O?wiadczenie o wielodzietno?ci rodziny kandydata

 

2.

 

Niepe?nosprawno?? kandydata

 

Orzeczenie o potrzebie kszta?cenia specjalnego wydane ze wzgl?du na  niepe?nosprawno??

 

 

3.

 

 

Niepe?nosprawno?? jednego z rodziców kandydata

Orzeczenie o niepe?nosprawno?ci lub o stopniu niepe?nosprawno?ci lub orzeczenie równowa?ne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe?nosprawnych (Dz.U. Z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z pó?n. zm.)

 

 

 

4.

 

 

Niepe?nosprawno?? obojga rodziców kandydata

Orzeczenie o niepe?nosprawno?ci lub o stopniu niepe?nosprawno?ci lub orzeczenie równowa?ne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe?nosprawnych (Dz.U. Z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z pó?n. zm.)

 

 

 

5.

 

 

Niepe?nosprawno?? rodze?stwa kandydata

Orzeczenie o niepe?nosprawno?ci lub o stopniu niepe?nosprawno?ci lub orzeczenie równowa?ne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe?nosprawnych (Dz.U. Z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z pó?n. zm.)

 

 

6.

 

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Prawomocny wyrok s?du rodzinnego orzekaj?cy rozwód lub separacj? lub akt zgonu oraz o?wiadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu ?adnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

 

 

7.

 

Obj?cie kandydata piecz? zast?pcz?

Dokument po?wiadczaj?cy obj?cie dziecka piecz? zast?pcz?  zgodnie z ustaw? z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie  pieczy zast?pczej (Dz. U. Z 2013 r. poz. 135, ze zm.).

     

Tabela Nr 2- kryteria i dokumentacja, któr? nale?y z?o?y? potwierdzaj?c spe?nianie kryterium na drugim etapie post?powania rekrutacyjnego - dotyczy publicznych przedszkoli                             

Lp.

1

Kryterium

2

Dokument potwierdzaj?cy spe?nianie kryterium

3

Liczba punktów za kryterium

4

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

Oboje rodzice kandydata pracuj? zawodowo

 

·         za?wiadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo za?wiadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,

·         za?wiadczenie szko?y lub szko?y wy?szej potwierdzaj?ce nauk? w trybie dziennym,

·         aktualny wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej lub KRS

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

2.

Rodzice kandydata z?o?yli w Urz?dzie Skarbowym w Wo?ominie roczne zeznanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za rok poprzedzaj?cy z?o?enie wniosku:

a) gdy zrobili to oboje rodzice

b) gdy zrobi?o to jedno z rodziców

 

kopia pierwszej strony zeznania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za rok poprzedzaj?cy z?o?enie wniosku lub kopia zg?oszenia aktualizuj?cego osoby fizycznej b?d?cej podatnikiem (ZAP- 3)

 

 

a) 8

 

 

b) 4

 

 

3.

Rodze?stwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, b?dzie ucz?szcza?o do tego samego, wybranego przez rodziców przedszkola

pisemne o?wiadczenie rodzica kandydata o ucz?szczaniu drugiego dziecka do danej placówki

 

 

7

 

 

4.

Rodzice kandydata spe?niaj? kryterium dochodu na osob? w rodzinie w wysoko?ci 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o ?wiadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1456, z pó?n. zm.)

 

pisemne o?wiadczenie rodzica kandydata o spe?nianiu kryterium dochodu na osob? w rodzinie

 

 

5

 

5.

 

Rodzice kandydata posiadaj? dwoje dzieci

 

kopie  aktów urodzenia dzieci

 

5

 

 

6.

Istnieje potrzeba zapewnienia kandydatowi opieki w czasie przekraczaj?cym 8 godzin dziennie i korzystania z trzech posi?ków dziennie

pisemne o?wiadczenie rodzica kandydata o potrzebie zapewnienia kandydatowi opieki w czasie przekraczaj?cym 8 godzin dziennie i korzystania z trzech posi?ków dziennie

 

 

5

Tabela Nr 3- kryteria i dokumentacja, któr? nale?y z?o?y? potwierdzaj?c spe?nianie kryterium na drugim etapie post?powania rekrutacyjnego- dotyczy oddzia?ów przedszkolnych w szko?ach podstawowych

Lp.

1

Kryterium

2

Dokument potwierdzaj?cy spe?nianie kryterium

3

Liczba punktów za kryterium

4

 

 

1.

 

Kandydat mieszka w obwodzie szko?y podstawowej, w której zorganizowany jest oddzia? przedszkolny, do którego prowadzona jest rekrutacja

pisemne o?wiadczenie rodzica kandydata o miejscu zamieszkania kandydata w obwodzie szko?y podstawowej, w której zorganizowany jest oddzia? przedszkolny, do którego prowadzona jest rekrutacja

 

 

9

 

2.

 

Rodze?stwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, b?dzie ucz?szcza?o do tej samej szko?y

pisemne o?wiadczenie rodzica kandydata o ucz?szczaniu drugiego dziecka do danej placówki

 

 

8

 

 

 

3.

Rodzice kandydata z?o?yli w Urz?dzie Skarbowym w Wo?ominie roczne zeznanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za rok poprzedzaj?cy z?o?enie wniosku:

a) gdy zrobili to oboje rodzice

b) gdy zrobi?o to jedno z rodziców

kopia pierwszej strony zeznania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za rok poprzedzaj?cy z?o?enie wniosku lub kopia zg?oszenia aktualizuj?cego osoby fizycznej b?d?cej podatnikiem (ZAP- 3)

 

 

 

a) 8

 

 

b) 4

 

 

4.

Rodzice kandydata spe?niaj? kryterium dochodu na osob? w rodzinie w wysoko?ci 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o ?wiadczeniach rodzinnych

pisemne o?wiadczenie rodzica kandydata o spe?nianiu kryterium dochodu na osob? w rodzinie

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

5.

Oboje rodzice kandydata pracuj? zawodowo

·         za?wiadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo za?wiadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,

·         za?wiadczenie szko?y lub szko?y wy?szej potwierdzaj?ce nauk? w trybie dziennym,

·         aktualny wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej lub KRS

 

 

 

 

 

 

6

 

6.

 

Rodzice kandydata posiadaj? dwoje dzieci

 

kopie aktów urodzenia dzieci

 

5

Harmonogram  rekrutacji  do przedszkoli i oddzia?ów przedszkolnych w szko?ach podstawowych przedstawia Tabela Nr 4.

 

Lp

 

 

Rodzaj czynno?ci

 

 

Termin

 

Termin post?powania uzupe?niaj?cego

 

1.

 

Sk?adanie wniosków wraz z za??cznikami dla dzieci z rocznika 2010, 2011 i 2012

 

 

od 10 marca 2015 r. 

do 31 marca 2015 r.

 

od 17 sierpnia 2015 r. 

do 20 sierpnia 2015 r.

 

 

2.

 

Podanie do publicznej wiadomo?ci listy kandydatów zakwalifikowanych i  kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

 

20 kwietnia 2015 r.

 

 

 

24 sierpnia 2015 r.

 

 

3.

 

Podanie do publicznej wiadomo?ci listy kandydatów przyj?tych i  kandydatów nieprzyj?tych

 

27 kwietnia 2015 r.

 o godz. 15.00

 

 

28 sierpnia 2015 r.

 o godz. 15.00

 

Szanowni Pa?stwo,

warto przy okazji rekrutacji zwróci? Pa?stwa uwag? na nast?puj?ce kwestie:

Zgodnie z obowi?zuj? ustaw? o Ewidencji Ludno?ci ( Dz. U. z 2010r. nr 217 poz. 1427) w my?l art. 24 Obywatel polski przebywaj?cy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowi?zany wykona? obowi?zek meldunkowy polegaj?cy na zameldowaniu w miejscu pobytu sta?ego i czasowego, wymeldowaniu z miejsca pobytu sta?ego i czasowego, zg?oszeniu wyjazdu oraz powrotu z zagranicy.
W art. 27 ustawodawca nak?ada na osob? obowi?zek zameldowania w miejscu pobytu sta?ego, b?d? czasowego najpó?niej w 30 dniu licz?c od dnia przybycia do tego miejsca. Dla usprawnienia procedury meldunkowej obecnie organ dokonuj?cy zameldowania na pobyt sta?y jednocze?nie wymeldowuje z poprzedniego miejsca. Ponadto czynno?ci tej mo?na dokona? przez pe?nomocnika.

Sk?adaj?c „Wniosek o przyj?cie dziecka do publicznego przedszkola, oddzia?u przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego” w procesie rekrutacji, wskazujecie w nim adres zamieszkania zarówno Pa?stwa  jak i kandydata.

Bior?c pod uwag? powy?sze, maj? Pa?stwo obowi?zek najpó?niej w terminie 30 dni od daty z?o?enia tego o?wiadczenia dokona? zameldowania pod wskazanym adresem (zak?adaj?c, ?e pocz?tek zamieszkiwania to data z?o?enia wniosku). Nale?y w tym miejscu podkre?li?, ?e o?wiadczenia te sk?adacie Pa?stwo pod odpowiedzialno?ci? karn? za podawanie nieprawdy.

Jednocze?nie nale?y wskaza?, ?e w art. 45 ust. 1b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zosta?a okre?lona w?a?ciwo?? urz?dów skarbowych, w których podatnik ma obowi?zek z?o?y? zeznanie podatkowe: urz?dem takim jest urz?d skarbowy w?a?ciwy wed?ug miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usta?o przed tym dniem - wed?ug ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium, z zastrze?eniem ust. 1c. St?d wype?niaj?c zeznanie podatkowe, podatnik winien w nim wskaza? faktyczne miejsce zamieszkania, to?same ze zg?oszonym w procesie rekrutacji.

 

Urz?d Miasta Z?bki b?dzie dokonywa? weryfikacji z?o?onych w trakcie rekrutacji o?wiadcze? o zamieszkiwaniu pod k?tem wype?nienia obowi?zku meldunkowego a tak?e- we wspó?pracy z Urz?dem Skarbowym- pod k?tem zgodno?ci danych adresowych wykazanych w zeznaniu podatkowym.

 

                                                                                  Referat O?wiaty i Polityki Spo?ecznej

                                                                                              Urz?du Miasta Z?bki

 

Uchwa?a nr IV/32/2015 Rady Miasta z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie okre?lenia kryteriów branych pod uwag? na drugim etapie post?powania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddzia?ów przedszkolnych w szko?ach podstawowych. http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1338

 

/userfiles/akt.pdf