Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIA?ÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKO?ACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Szanowni Pa?stwo

Informujemy, ?e rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddzia?ów przedszkolnych  w publicznych szko?ach podstawowych  na rok szkolny 2019/2020 odb?dzie si? w Mie?cie Z?bki  w terminie od 11 marca do 22 marca 2019 r.

W dniu 11 marca 2019 roku o godz. 13.00 
zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do przedszkoli i oddzia?ów przedszkolnych w szko?ach podstawowych.
Rodzice b?d? mogli wprowadzi? do systemu dane dziecka i dokona? rejestracji wniosku o przyj?cie do przedszkola lub oddzia?u przedszkolnego w szkole podstawowej.
Zarejestrowany wniosek nale?y wydrukowa?, podpisa? i z?o?y? w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru.

http://www.zabki.pl/oswiata/rekrutacja-na-rok-szkolny-2019-2020