Regulamin rekrutacji - rok szk. 2014/15

Regulamin rekrutacji kandydatów

 do Publicznego Przedszkola Nr 1 „Zielony Dinek” w Ząbkach

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7)

 

I.    Tok postępowania rekrutacyjnego

 

1.    Przebieg rekrutacji dzieci  do przedszkola obejmuje:

a) określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu,

b) ogłoszenie rekrutacji dzieci do przedszkola na dany rok szkolny,

c) przyjmowanie :

·         deklaracji w przypadku dzieci uczęszczających do danej placówki,

·         wniosków w przypadku kandydatów do przedszkola.

1.    Powołanie Komisji Rekrutacyjnej,

2.    Posiedzenie  Komisji Rekrutacyjnej,

3.    Ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do przedszkola na dany rok szkolny:

·         podanie do publicznej wiadomości imiennej listy kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych,

·         podanie do publicznej wiadomości imiennej listy kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych.

1.    Procedura odwoławcza.

2.    Postępowanie uzupełniające.

 

II.   Zasady postępowania rekrutacyjnego

 

1.    Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Ząbki.

2.     W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria wymienione w       Art. 20c ust. 2 Ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2013r. Poz7) oraz kryteria dodatkowe określone przez dyrektora przedszkola w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta Ząbki wymienione w Zarządzeniu Dyrektora Przedszkola Nr 2/2014 na podstawie art. 20 c ust. 4- 6 Ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2013r. Poz7)

3.    Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się w terminach wymienionych w Zarządzeniu Dyrektora Przedszkola  Nr 1/ 2014

4.    Rodzice/prawni opiekunowie ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola obowiązani są złożyć w sekretariacie przedszkola (w godz. 8:00-16:00), w oznaczonym terminie,  wypełnioną   deklarację lub wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola oraz załączyć wymaganą dokumentację (oryginały + kopie) potwierdzające spełnianie kryteriów.

5.    W rekrutacji nie obowiązuje rejonizacja.

6.    Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do 3 publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych.

7.    Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

 

III.  Komisja Rekrutacyjna

 

1.    Komisję Rekrutacyjną powołuje dyrektor przedszkola określając jej zadania i wyznaczając Przewodniczącego.

2.    Komisja składa się z co najmniej 3 osób.

3.    Osoby biorące udział w posiedzeniu Komisji Rekrutacyjnej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych podczas prac Komisji.

4.    Do zadań Komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

·           Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych .

·           Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

·           Sporządzenie uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.

5. Do zadań Przewodniczącego Komisji rekrutacyjnej należy:

·           Kierowanie  tokiem  rozpatrywania wniosków  wraz z załączoną dokumentacją kandydatów do przedszkola.

·           W przypadku wątpliwości dokonywanie weryfikacji danych zawartych w oświadczeniach składanych do wniosków.

·           Nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości sporządzania dokumentacji przez komisję podczas prac,  a w tym:

-           składania podpisów przez członków komisji,

 -          protokołowania posiedzenia,

-           sporządzania list kandydatów.

·           Powiadomienie rodziców/opiekunów prawnych o wynikach rekrutacji poprzez podanie do publicznej wiadomości imiennej listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

·         imienne listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola

·         imienne listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

6. Komisja Rekrutacyjna na wniosek rodzica  sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.

 

IV.  Dokumenty dotyczące rekrutacji

Dokumenty składane przez rodziców do przedszkola to:

·         Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przypadku dzieci uczęszczających do danej placówki (Załącznik Nr1do Regulaminu rekrutacji kandydatów)

·         Wniosek zgłoszenia dziecka do Publicznego Przedszkola Nr 1 ZIELONYDINEK wraz załączonymi dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie określonych kryteriów ( Wzór oświadczenia - Załącznik Nr2 i Załącznik Nr3 do Regulaminu rekrutacji kandydatów)

 

V.   Zadania Dyrektora przedszkola

1.                  Ustalenie  w porozumieniu z burmistrzem:

•                     terminów postępowania rekrutacyjnego,

•                     kryteriów rekrutacji do przedszkola.

1.                  Przeprowadzenie postępowania uzupełniającego.

2.                  Powołanie Komisji Rekrutacyjnej; określenie jej zadań i wyznaczenie przewodniczącego.

3.                  Przeprowadzenie procedury rekrutacji.

 

VI. Procedura odwoławcza

1.    W przypadku zakwestionowania przez rodzica/opiekuna prawnego nie przyjęcia jego dziecka do przedszkola,  w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola.

2.    Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem o uzasadnienie odmowy. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat otrzymał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3.    Rodzic kandydata może wnieść  do dyrektora publicznego przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4.    Dyrektor publicznego przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

VII.    Przepisy końcowe   

1.    W przypadku kiedy po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.  

2.    Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola zobowiązani są do podpisania potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach przedszkolnych a następnie podpisania umowy o świadczeniu usług.

 

 

Niniejszy regulamin został wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Nr 3/2014

Regulamin zostanie podany do wiadomości rodziców poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie BIP Publicznego Przedszkola Nr 1 ZIELONY DINEK.